Obec Dobšice

Usnesení ZO

Usnesení ze dne 13. 5. 2013

Usnesení zastupitelstva ze dne 13. 5. 1013

 

Program schůze

 

1) Zahájení

2) Schválení návrhu pořadu jednání

3) Návrh na určení ověřovatelů zápisu jednání

4) Hlasování o složení ověřovatelů zápisu

5) Projednání a schválení závěrečného účtu obce za rok 2012

6) Projednání a schválení návrhu zadání územního plánu obce Dobšice

7) Projednání žádosti pani Taťjany Plosové o koupi parcely č. 3427/3

8) Projednání návrhu rozpočtu sdružení měst a obcí Vltava

9) Projednání záměru obce pronajmout objekt bývalé prodejny

10) Informace starosty obce o probíhajícím jednání s firmou GEFOS-TRADE,s.r.o. o výkupu pozemků

11) Informace starosty obce o kontrole Finančního úřadu o zahájení daňové kontroly

12) Diskuse

13) Závěr

 

Usnesení č. 07/2013

 

Zastupitelstvo schválilo program schůze

 

Pro:     7          proti:   0          zdrželi se:        0

 

Na ověřovatele zápisu byli navrženi pan Sýkora Josef a pan Pavlásek Ladislav

 

Usnesení č. 08/2013

 

Jako ověřovatelé zápisu byli schváleni

 

Pro:     7          proti.   0          Zdrželi se.       0

 

Usnesení č. 09/2013

 

Zastupitelstvo vzalo na vědomí výsledek přezkoumání hospodaření obce za rok 2012

 

Pro:     7          proti:   0          zdrželi se:        0

 

Usnesení č.10/2013

 

Zastupitelstvo projednalo a schválilo závěrečný účet obce bez výhrad. Při kontrole hospodaření byly zjištěny tyto chyby a nedostatky.

Kontrolou inventarizace účtu 031- pozemky bylo zjištěno, že obec nevytvořila analytické účty v souladu a ČÚS 701.

Zastupitelstvo uložilo účetní obce napravit tento nedostatek při příští inventuře za rok 2013.

 

Pro:     7          proti.   0          zdrželi se:        0

 

Usnesení č. 11/2013

 

Zastupitelstvo projednalo a schválilo návrh zadání územního plánu obce Dobšice.

 

Pro:     7          proti.   0          zdrželi se:        0

 

Usnesení č. 12/2013

 

Zastupitelstvo projednalo a schválilo prodej parcely č. 3427/3 v katastrálním území Dobšice u Týna nad Vltavou o výměře 59m2 pani Taťjaně Plosové, bytem Dobšice čp. 34 za cenu 40 Kč za m2. Náklady na prodej pozemku bude hradit pani Taťjana Plosová.

 

Pro:     7          proti.   0          zdrželi se:        0

 

Usnesení č. 13/2013

 

Zastupitelstvo projednalo a schválilo rozpočet Sdružení měst a obcí Vltava na rok 2013. Příjmy 491 000,- výdaje 110 000,- . Rozdíl bude použit k úhradě úvěru.

 

Pro:     7          proti:   0          zdrželi se:        0

 

Usnesení č. 14/2013

 

Zastupitelstvo obce vyhlašuje podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích , ve znění pozdějších předpisů  záměr pronajmout budovu bývalého obchodu v obci Dobšice.

 

Pro:     7          proti.   0          zdrželi se:        0

 

Starosta obce informoval zastupitelstvo o probíhajícím jednání o výkupu pozemků na výstavbu přeložky silnice do Veselí nad Lužnicí.

 

Starosta informoval zastupitelstvo o kontrole Finančního úřadu o zahájení daňové kontroly

na projekt CZECH-POINT

Dnes je: 24.01.2018

Dnes má svátek: Milena

aktluality

Oznámení o místě a době konání druhého kola volby prezidenta republiky.
více
Informace k dani z nemovitých věcí pro rok 2018.
více
Střednědobý výhled rozpočtu 2019-2024
více
Rozpočet obce 2018
více
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise.
více
Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby prazidenta republiky.
více
MIKULÁŠ
více
Pozvánka - ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU
více
Pozvánka - PŘEDVÁNOČNÍ POSEZENÍ
více
Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.
více
Výzva vlastníkům nemovitostí.
více
Pozvánka - KRÁLOVSTVÍ LESA
více
Rozočet 2017 a střednědobý výhlad rozpočtu
více
Závěrečný účet II díl
více
Závěrečný účet 2016
více
Rozpočtový výhled 2013-2018
více
Závěrečný účet 2016
více
Rozpočet 2017
více
Závěrečný účet 2015.
více
Rozpočet 2015
více
Informace k dani z nemovitých věcí pro rok 2017.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 21. 12. 2016
více
Vltavotýnsko.cz
více
Pozvánka - PŘEDVÁNOČNÍ POSEZENÍ
více
Pozvánka - NÁVŠTĚVA IC ETE
více
Usnasaní zastupitelstva ze dne 31. 10. 2016
více
Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí na ořez popř. odsranění dřevin ohrožující provoz distribuční soustavy.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 4. 8. 2016
více
Pozvánka - DĚTSKÝ DEN
více
Program zlepšování kvality ovzduší.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 17. 5. 2016.
více
Písemná zpráva zadavatele o zadání veřejné zakazky.
více
Pozvánka - SETKÁNÍ MATEK A ŽEN
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 15. 4. 2016
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 14. 3. 2016
více
Zrušení zadávacího řízení.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 28. 12. 2015
více
Program obnovy venkova 2016-2022
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 21. 12. 2015.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 30. 11. 2015
více
Upozornění.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 30. 9. 2015
více
Poděkování
více
Pozvánka - Informační centrum ETE
více
Výměna občanských průkazů.
více
Červen 2015
více
Usnasení zastupitelstva ze dne 15. 6. 2015
více
Obecně závazná vyhláška č. 1/2015
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 27. 4. 2015
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 10. 3. 2015.
více
Návštěva Informačního centra JE Temelín.
více
Informace k dani z nemovitých věcí pro rok 2015.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 22. 12. 2014.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 24. 11. 2014.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 24. 11. 2014.
více
Ustavující zasedání obecního zastupitelstva 10. 11. 2014.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 18. 7. 2014.
více
/zemní plán obce
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 9. 6. 2014.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 24. 4. 2014.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 17. 3. 2014.
více
Oznámení o zahájení řízení o vydání územního plánu Dobšice.
více
Posuzování vlivů na životní prostředí Jihočeského kraje.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 16. 12. 2013
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 5. 9. 2013.
více
Usnesení ze dne 13. 5. 2013
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 28. 2. 2013.
více
Veřejná vyhláška
více
Návrh zadání ÚP obce Dobšice
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 21.12.2012
více
Obecně závazná vyhláška č. 1/2012.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 17. 9. 2012.
více
Oznámení o stavebním řízení.
více
Usnesení ze dne 18. 6. 2012
více

Spuštěn nový vzhled internetových stránek.

anketa

Jak se Vám líbí nový vzhled internetových stránek?

Líbí
odpověď Líbí (92%)
92%