Usnasaní zastupitelstva ze dne 31. 10. 2016

Usnesení zastupitelstva ze dne 31. 10. 2016

 

 

 

 

Program schůze:

 

1) Zahájení

2) Schválení návrhu pořadu jednání

3) Návrh na určení ověřovatelů zápisu jednání

4) Hlasování o složení ověřovatelů zápisu jednání

5) Zpráva starosty obce o rozhodnutí o poskytnutí dotace na ČOV a zahájení prací.

6) Projednání žádosti o dotaci na provoz pojízdné prodejny

7) Výběr projektu pro žádosti o dotaci na POV - 2017

8) Diskuse

9) Závěr

 

 

Usnesení č. 69/2016

 

Zastupitelstvo schválilo program schůze.

 

Pro:     6          proti:   0          zdrželi se:        0

 

 

Na ověřovatele zápisu byli navrženi pan Jaroslav Cícha a pan Václav Krůček

 

 

Usnesení č. 70/2016

 

Jako ověřovatelé zápisu byli schváleni pan Jaroslav Cícha a pan Václav Krůček

 

Pro:     6          proti:   0          zdrželi se:        0

 

Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu starosty obce o převzetí dokumentů na MZe na dotaci ČOV v obci Dobšice a o předání staveniště a zahájení prací na čističce.

 

Usnesení č. 71/2016

 

Zastupitelstvo pojednalo žádost pana Miloslava Buřila  o dotaci na provoz pojízdné prodejny a neschválilo dotaci na provoz pojízdné prodejny pro rok 2016.

 

Pro:     5          proti:   0          zdrželi se:        1

 

Usnesení č. 72/2016

 

Zastupitelstvo vybralo pro Program obnovy  venkova 2017 opravu fasády obecního úřadu a kulturního domu, hasičské zbrojnice, prodejny a kapličky.

 

Pro:     6          proti:   0          zdrželi se:        0