Usnasení zastupitelstva ze dne 15. 6. 2015

Usnesení zastupitelstva obce ze dne 15. 6. 2015

 

Program schůze:

 

1) Zahájení

2) Schválení návrhu pořadu jednání

3) Návrh na určení ověřovatelů zápisu jednání

4) Hlasování o složení ověřovatelů zápisu

5) Projednání nákupu nového kontejneru na komunální odpad

6) Projednání a schválení smlouvy o dílo na „Opravu místních komunikací I část“ s VIALIT SOBĚSLAV, spol. s. r. o.

7) Projednání žádosti pana Miloslava Buřila na příspěvek na pojízdnou prodejnu

8) Projednání usnesení valné hromady Sdružení měst a obcí Bukovská voda

9) Informace starosty obce o podání žádosti na finanční příspěvek na hospodaření v lesích

10) Informace starosty obce o vydání stavebního povolení na ZTV Dobšice, komunikace, chodníky a parkoviště

11) Diskuse

12) Závěr

 

 

Usnesení č. 14/2015

 

Zastupitelstvo schválilo program schůze.

Pro:     5          Proti:   0          Zdrželi se:       0

 

Na ověřovatele zápisu byli navrženi pan Josef Sýkora a pan Václav Krůček.

 

Usnesení č. 15/2015

 

Jako ověřovatelé zápisu byli schváleni pan Josef Sýkora a pan Václav Krůček.

Pro:     5          Proti:   0          Zdrželi se:       0

 

Usnesení č. 16/2015

 

Zastupitelstvo projednalo a schválilo nákup nového kontejneru na komunální odpad 20m3  za 138 545.- Kč s DPH. Součástí ceny je i doprava kontejneru.

Pro:     5          Proti:   0          Zdrželi se:       0

 

Usnesení č. 17/2015

 

Zastupitelstvo projednalo a schválilo podepsání smlouvy o dílo na opravu místních komunikací I. část v částce 399 905,65 Kč včetně DPH s VIALIT SOBĚSLAV, s.r.o. starostou obce.

Pro:     5          Proti:   0          Zdrželi se:       0

 

Usnesení č. 18/2015

 

Zastupitelstvo projednalo žádost pana Miloslava Buřila na příspěvek na provoz pojízdné prodejny a schválilo částku 4 800,00 Kč na rok 2015.

Pro:     5          Proti:   0          Zdrželi se:       0

 

 

 

Zastupitelstvo vzalo na vědomí usnesení valné hromady Sdružení měst a obcí Bukovská voda.

 

Starosta obce informoval zastupitelstvo o podání žádosti na finanční příspěvek na hospodaření v lesích na Krajský úřad České Budějovice. Požadováno je 37 400,00 Kč.

 

Starosta obce informoval zastupitelstvo o vydání stavebního povolení na ZTV Dobšice, komunikace chodníky a parkoviště.