Usnesení obecního zastupitelstva3/07 ze dne 10. 5. 2007

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 3/07 ZE DNE 10. 5. 2007


Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
Složení mandátu člena obecního zastupitelstva panem Ladislavem Boháčem z rodinných důvodů.
Zprávu starosty obce o fyzickém převzetí objektu bývalých kasáren.

Usnesení č. 9/07
Zastupitelstvo obce Dobšice se usneslo, že nebude projednávat změnu územního plánu obce Dobšice na žádost pana Františka Janovského ze dne 28. 3. 2007. Pan František Janovský uvádí jako důvod změny územního plánu rozšiřování zemědělského hospodaření, agroturistiky a bio zemědělství. Agroturistiku, bio zemědělství rozšiřování zemědělství může provozovat i beze změny územního plánu.Dále v této žádosti výše jmenovaný uvádí nepravdivé údaje a to, že obec měnila územní plán v roce 2002 a že obec záměrně s výše jmenovaným nejednala při vypracování územního plánu.
Obec Dobšice postupovala při vypracování územního plánu přesně podle zákona. v roce 2002 se územní plán zpracovával a ne měnil a že obec záměrně nejednala s výše jmenovaným se nezakládá na pravdě. Pan František Janovský se mohl k územnímu plánu vyjádřit, protože byl seznámen jak s konceptem tak s návrhem územního plánu obce Dobšice, která to může doložit podpisem výše uvedeného na doručenkách.
Usnesení č. 10/07
K žádosti pana Františka Janovského mladšího ze dne 20. 4. 2007, zastupitelstvo pověřilo starostu obce o svolání veřejné schůze na den 25. 5. 2007 od 19, 00 hodin k informování občanů o záměru pana Františka Janovského ml., bytem Týn nad Vltavou, Pod lesem 482 o výstavbě bio plynové stanice.
Usnesení č. 11/07
Zastupitelstvo projednalo a schválilo závěrečný účet  za rok 2006 bez výhrad. Dále zastupitelstvo uložilo starostovi a účetní obce vyhotovovat inventurní soupisy s vypovídající průkazností. Uložilo starostovi obce řádně provádět dokladovou inventuru účtů.

Zastupitelstvo rozhodlo o neakceptování nabídky na odkup akcií České spořitelny firmou AaCE Global Finance,a.s..