Usnesení z III zasedání obecního zastupitelstva konaného 10 května 2006.

Usnesení z III zasedání obecního zastupitelstva konaného 10. května 2006.

Zastupitelstvo vzalo na vědomí:

1) Informaci starosty obce o postupu příprav na rekonstrukci místní komunikace „ Ke křížku“
2) Měsíční odměny členů zastupitelstva stanoví zastupitelstvo po komunálních volbách.

Zastupitelstvo projednalo a schválilo:

usnesení č. 11
Závěrečný účet obce za rok 2005 bez výhrad.

usnesení č. 12
Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dobšice za rok 2005 bez výhrad.

usnesení č. 13
Uložilo starostovi obce odstranit chyby a nedostatky méně závažného charakteru, které jsou uvedeny ve zprávě. Dopracovat do účetního systému ( směrnice ) číselné řady. Opravit funkci příkazce operace a správce rozpočtu. Změnit počet členů kontrolního a finančního výboru na lichý. Podání písemné informace o přijetí nápravných opatření ke zjištěným chybám a nedostatkům do 15 dnů po projednání zprávy krajskému úřadu.
Uložilo účetní obce odstranit chyby a nedostatky méně závažného charakteru, které jsou uvedeny ve zprávě. Důsledně dodržovat podpisy osoby odpovědné za zaúčtování. Číslovat doklady číselnými řadami platnými pro daný rok. Číslovat doklady stejnou řadou jako v počítači. Zaúčtovat okamžik účetního případu.

usesení č. 14
Schválilo pronájem obecních pozemků na zemědělské využití  firmě A.g. Vltavín s.r.o. Předčice 2. Uložilo starostovi obce uzavřít s výše uvedenou firmou smlouvu o pronájmu pozemků v kat. území Dobšice u Týna nad Vltavou.

usnesení č. 15
Schválilo přidělení finančních prostředků 1580,- Kč ZO SDH Dobšice na pořádání dětského dne.

Schválilo rozpočtovou změnu,dar „ Nadace ČEZ „ 100 000.- Kč na opravu místních komunikací.