Usnesení z VIII zasedání obecního zastupitelstva.

Usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 22.12.2006.

Zastupitelstvo po projednání schválilo:
Usnesení č. 29
Zastupitelstvo projednalo a schválilo rozpočet na rok 2007. Příjmy rozpočtu jsou 799 000,-Kč a rozpočtové výdaje jsou 999 000,- Kč. Rozpočet je sestaven jako schodkový. Schodek rozpočtu je kryt zůstatkem z roku 2006.

Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
1) Nabídku na odkup akcií Čské spořitelny od firmy AaCe.
2) Dodatek č. 2 ke smlouvě o nakládání a přepravě odpadu č.S00C209758.
3) Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 20.5.2006 mezi obcí Dobšice a Ag Vltavín s.r.o..