Usnesení zastupitelstva III/08

Zastupitelstvo vzalo na vědomí:

 

1)      Informaci o žádosti na dotaci „ areál kasáren „

2)      Pozastavení provádění akce z POV do té doby, než bude znám výsledek o přidělení dotace z MMR na areál kasáren.

3)      Vyúčtování vody za rok 2007

 

Zastupitelstvo projednalo a schválilo:

 

Usnesení č. 5/08

 

Závěrečný účet obce za rok 2007 bez výhrad.

 

Usnesení č. 6/08

 

Zastupitelstvo pověřuje starostu a místostarostu jednáním o výměně nebo odkupu pozemků v areálu bývalých kasáren.

 

Usnesení č. 7/08

 

Zadání na vypracování projektu na čistírnu odpadních vod pro obec. Projekt bude vypracovávat firma SaH Projekt s.r.o.