Usnesení zastupitelstva IV/08

Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
 
Informaci starosta obce o průběhu prací na přípravu projektové dokumentace na čističku odpadních vod.
 
Zastupitelstvo projednalo a schválilo:
 
Usnesení č. 8/08
 
Zastupitelstvo projednalo a schválilo mandátní smlouvu a plnou moc pro firmu AV Bohemia IČ 61471194 zastoupenou paní Evou Čechtickou pro výběrové řízení na „ Demolici objektů bývalého vojenského areálu Dobšice „ . Zastupitelstvo dále schválilo členy a náhradníky do komise pro výběrové řízení na „ Demolici objektů bývalého vojenského areálu Dobšice“.
Členové komise pro výběrové řízení:
Novák Ladislav            Dobšice 19
Krůček Václav            Dobšice 26
Sýkora Josef                Dobšice 16
Pavlásek Ladislav            Dobšice 17
Nekola Václav            Štipoklasy 30
 
Náhradníci do komise peo výběrové řízení:
Keslová Helena
Fáberová Marie
Cícha Jaroslav
Krůček Václav ml.
Novák Pavel
 
Usnesení č. 9/08
 
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo žádost obce Dobšice o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na parcele č. 427/8 v katastrálním území Dobšice u Týna nad Vltavou o ploše 80 m2. Jedná se o keře černého bezu , trnky a šípku.  Zastupitelstvo vycházelo z toho, že pro zpracování projektové dokumentace je potřeba geodetické zaměření a toto zaměření není možné provést pro rostoucí keře. Nezpracování projektové dokumentace by vedlo k navrácení dotace na tuto akci přidělenou.
 
Usnesení č. 10/08
 
Zastupitelstvo projednalo a schválilo umístění dopravních značek „ Zákaz vjezdu „ a dodatkových tabulek „ Zákaz vstupu majetek Obce Ddobšice „ a umístění panelů pro zabránění vjezdu na parc. č. 88/1 v katastrálním území Dobšice u Týna nad Vltavou v areálu bývalých kasáren, aby se zamezilo navážení odpadů do tohoto araálu.