Usnesení zastupitelstva obce ze dne 26. 1. 2009.

Usnesení zastupitelstva obce Dobšice ze dne 26. 1. 2009

Zastupitelstvo vzalo na vědomí:

1) Výpověď smlouvy o obstarávání dílčích činností spojených s provozem a údržbou vodohospodářských zařízení v obci Dobšice.

2) Zprávu kontrolního výboru o inventuře majetku obce za rok 2008 ze 16 ledna 2009.

3) Nabídku Československé obchodní banky a.s. a konstatovalo, že využije této nabídky k založení nového účtu obce , dojde-li k prodeji obecního majetku.

Zastupitelstvo se usneslo:
Usnesení č. 01/09

Zastupitelstvo projednalo a schválilo cenu vody na rok 2009 takto: pevná složka 432,- Kč za rok. Za 1m3 23,98 Kč s DPH.

Usnesení č. 02/09

Zastupitelstvo projednalo a schválilo možnost prodeje areálu bývalé mateřské školky a pověřilo starostu obce nechat ocenit areál znalcem a připravit vyhlášení záměru obce o prodeji majetku. Prodejní cenu areálu určí zastupitelstvo obce po zhotovení posudku znalcem.

Dále zastupitelstvo schválilo připravit smlouvu o smlouvě budoucí o prodeji areálu bývalé mateřské školky s vážným zájemcem a pověřilo starostu obce přípravou a předložením této smlouvy na příští zasedání zastupitelstva obce ke schválení.

Usnesení č. 03/09

Zastupitelstvo projednalo a schválilo vyplacení 13 platu za rok 2008 účetní obce sl. Martině Fáberové v částce 4 999,- Kč hrubého platu.

Usnesení č. 04/09

Zastupitelstvo projednalo a schválilo obecně závaznou vyhlášku obce Dobšice č. 1/2009, kterou se stanovuje úhrada vodného a stočného ve dvousložkové formě.