Usnesení ZO

Usnesení zastupitelstva VII/08

Usnesení z jednání zastupitelstva obce Dobšice ze dne 20. 11. 2008
 
 
Starosta informoval zastupitelstvo, že pronájem budov v kasárnách se neuskuteční.
 
Usnesení č. 17/08
 
Zastupitelstvo projednalo a schválilo Místní program obnovy venkova (vesnice)obce Dobšice na období od roku 2009 do roku 2015.
 
Usnesení č. 18/08
 
Zastupitelstvo projednalo a schválilo přihlášku obce Dobšice k programu obnovy venkova.
 
Usnesení č. 19/08
 
Zastupitelstvo prjednalo a schválilo rozpočtovou změnu č. 3 . Znění změny bude jako příloha zápisu ze schůze zastupitelstva.
 
Usnesení č. 20/08
 
Zastupitelstvo projednalo a schválilo vzetí úvěru 200 000,- Kč u KB České Budějovice na financování podílu obce na projekt „ Demolice devastovaných objektů bývalého vojenského areálu Dobšice“. Pověřilo starostu obce Ladislava Nováka vyjednáním podmínek úvěru.
 
Usnesení č. 21/08
 
Zastupitelstvo projednalo a schválilo zřízení jednotky Sboru dobrovolných hasičů obce Dobšice.
 
V diskusi starosta obce seznámil zastupitele ze schůzkou rodičů která se konala dne 18. 11. 2008. Na této schůzce se představitelé obce dohodli s pozvanými rodiči, že děti na jaře příštího roku uklidí náves.