Usnesení zastupitelstva ze dne 10. 3. 2015.

Usnesení zastupitelstva obce ze dne 10. 3. 2015

 

 

Program schůze:

 

 

1) Zahájení

2) Schválení návrhu pořadu jednání

3) Návrh na určení ověřovatelů zápisu jednání

4) Hlasování o složení ověřovatelů zápisu

5) Projednání a schválení účetní uzávěrky za rok 2014

6) Projednání a schválení závěrečného účtu obce za rok 2014

7) Zpráva starosty obce o stavebním povolení na vodovod a kanalizaci kasárna

8) Zpráva starosty obce o dotacích na vodovod a kanalizaci kasárna

9) Projednání možnosti pověření kontrolního výboru kontrolou účetnictví SDH Dobšice

10) Projednání žádosti společnosti BONA HELPO s.r.o. o finanční podporu

11) Projednání žádosti občanského sdružení PREVENT o spolufinancování protidrogových služeb

12) Projednání možnosti odkoupení parcel na příjezdové komunikaci ke kasárnám

13) Projednání akcí pro Oranžový rok 2015

14) Diskuse

15) Závěr

 

 

Usnesení č. 1/2015

 

Zastupitelstvo schválilo program schůze.

Pro:     6          Proti:   0          Zdrželi se:       0

 

Na ověřovatele zápisu byli navrženi pan Josef Sýkora a pan Václav Krůček.

 

Usnesení č. 2/2015

 

Jako ověřovatelé zápisu byli schváleni pan Josef Sýkora a pan Václav Krůček.

Pro:     6          Proti:   0          Zdrželi se:       0

 

Usnesení č. 3/2015

 

Zastupitelstvo schválilo účetní uzávěrku za rok 2014.

Pro:     6          Proti:   0          Zdrželi se:       0

 

Usnesení č. 4/2015

 

Zastupitelstvo projednalo a schválilo závěrečný účet obce za rok 2014 bez výhrad.

Pro:     6          Proti:   0          Zdrželi se:       0

 

Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu starosty obce o vydání stavebního povolení na kanalizaci a vodovod v lokalitě kasárna.

Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu starosty obce o probíhajícím jednání na dotace na vodovod a kanalizaci kasárna.

 

Usnesení č. 5/2015

 

Zastupitelstvo pověřilo kontrolní výbor kontrolou účetnictví SDH Dobšice. Předseda výboru dojedná s vedením SDH termín kontroly.

Pro:     6          Proti:   0          Zdrželi se:       0

 

Usnesení č. 6/2015

 

Zastupitelstvo rozhodlo o neposkytnutí finanční podpory společnosti BONA HELPO s.r.o. .

Pro:     6          Proti:   0          Zdrželi se.       0

 

Usnesení č. 7/2015

 

Zastupitelstvo rozhodlo o neposkytnutí finanční podpory Občanskému sdružení PREVENT, z. s.

Pro:     6          Proti:   0          Zdrželi se:       0

 

Usnesení č. 8/2015

 

Zastupitelstvo rozhodlo koupit pozemky parcel. č. 3416/21 o výměře 32m2, 66/13 o výměře 44m2 58/16 o výměře 19m2 v katastrálním území Dobšice u Týna nad Vltavou od pana Jana Trávníčka, bytem Budivojova 1534/7, 370 04 České Budějovice 3 za cenu 40,- Kč za 1 m2. Všechny výlohy spojené s koupí pozemků uhradí obec Dobšice.

Pro:     6          Proti:   0          Zdrželi se:       0

 

Místostarostka obce informovala zastupitelstvo o akcích na Oranžový rok 2015.