Usnesení zastupitelstva ze dne 13. 3. 2009

Usnesení zastupitelstva obce ze dne 12. 3. 2009
Zastupitelstvo vzalo na vědomí:

Prodej budovy mateřské školky se zatím neuskuteční.

Rozvázání pracovní smlouvy s účetní obce k 31. 3. 2009

Starosta obce seznámil zastupitele:

S vypracováním a odesláním závěrečné zprávy o projektu „ Demolice devastovaných objektů bývalého vojenského areálu Dobšice“.

Se žádostí obce na Oranžový rok 2009

S průběhem práce na změně č. 1 územního plánu obce Dobšice.

Zastupitelstvo se usneslo:
Usnesení č. 5/09

Zastupitelstvo projednalo a schválilo závěrečný účet obce za rok 2008 bez výhrad.

Usnesení č. 6/09

Zastupitelstvo projednalo zvýšení platů představitelů oce a konstatovalo, že se k tomuto bodu vrátí na červnové schůzi zastupitelstva až bude znám dopad finanční krize na rozpočet obce.

Usnesení č. 7/09

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo dne 12. 3. 2009 zavedení místního pracoviště Czech POINT s využitím strukturálních fondů EU.

Zastupitelstvo pověřilo starostu obce podepsáním smlouvy o dílo s W Partner s.r.o. se sídlem 5 května 846, Bechyně.

Usnesení č. 8/09

Zastupitelstvo projednalo a schválilo změnu rozpočtu. Navýšit položku 4112 dotace na výkon státní správy o 5 400,- Kč. Převést z § 2310 pitná voda vodovod položka 5151 nákup vody 15 000,- Kč na § 6171 položka 5169 činnost místní správy, nákup ostatních služeb na financování projektu Czech POINT. Převést z § 2310 pitná voda vodovod položka 5651 nákup vody 7 600,- Kč na § 3639pol.5169 na změnu č. 1 územního plánu obce.