Usnesení zastupitelstva ze dne 14. 3. 2016

Usnesení zastupitelstva obce ze dne 14. 3. 2016

 

 

 

 

Program schůze:

 

1) Zahájení

2) Schválení návrhu pořadu jednání

3) Návrh na určení ověřovatelů zápisu jednání

4) Hlasování o složení ověřovatelů zápisu jednání

5) Projednání možnosti směny lesních pozemků mezi obcí Dobšice a Lesy Jedlička s.r.o.

6) Schválení smlouvy mezi obcí Dobšice a Nadací ČEZ

7) Schválení smlouvy o dílo mezi obcí Dobšice a Michal Nedbal, IČ: 625 23 465 na údržbu veřejné zeleně pro program POV 2016.

8) Zpráva starosty obce o výběrovém řízení na Centrální ČOV v obci Dobšice

9) Projednání možnosti nákupu nových knížek do obecní knihovny.

10) Oranžový rok 2016

11) Diskuse

12) Závěr

 

 

Usnesení č. 43/2016

 

Zastupitelstvo schválilo program schůze.

 

Pro:     7          proti:   0          zdrželi se:        0

 

Na ověřovatele zápisu byli navrženi paní Zdeňka Božovská a pan Jaroslav Cícha.

 

Usnesení č. 44/2016

 

Jako ověřovatelé zápisu byli schváleni paní Zdeňka Božovská a pan Jaroslav Cícha.

 

Pro:     7          proti:   0          zdrželi se:        0

 

Usnesení č. 45/2016

 

Zastupitelstvo na návrh firmy Lesy Jedlička s.r.o., projednalo možnost směny pozemků a doplacení rozdílu ceny mezi obcí Dobšice a Lesy Jedlička s.r.o.  Jedná se o pozemek obce v k. ú. Dobšice u Týna nad Vltavou parc. č. 114/3 o výměře 2 658 m2 a pozemky ve vlastnictví Lesy Jedlička s.r.o. v k. ú. Dobšice u Týna nad Vltavou parc. č. 783/2 o výměře 2 010 m2, parc. č. 784 o výměře 798 m2, a v k. ú. Bečice parc. č. 123/22 o výměře 75 m2 , parc. č. 145/53 o výměře 15 746 m2.  Zastupitelstvo neschválilo směnu pozemků.

 

Pro:     7          proti:   0          zdrželi se:        0

Usnesení č. 46/2016

 

Zastupitelstvo schválilo smlouvu mezi obcí Dobšice a Nadací ČEZ o poskytnutí příspěvku k úhradě nákladů na projekt s názvem „ Rekonstrukce druhé autobusové zastávky“ ze dne 1. 3. 2016.

 

Pro:     7          proti:   0          zdrželi se:        0

 

Usnesení č. 47/2016

 

Zastupitelstvo schválilo smlouvu o dílo mezi obcí Dobšice a Michalem Nedbalem na údržbu veřejné zeleně pro program POV 2016 ze dne 28. 1. 2016.

 

Pro:     7          proti:   0          zdrželi se.        0

 

Starosta obce informoval zastupitelstvo obce o probíhajícím výběrovém řízení na stavbu Centrální ČOV v obci Dobšice. Zastupitelstvo vzalo tuto zprávu na vědomí.

 

Usnesení č. 48/2016

 

Zastupitelstvo projednalo možnost nákupu nových knih do obecní knihovny a pověřilo kulturní výbor spolu s knihovnicí obce paní Marií Sýkorovou provést výběr nových knih do částky 10 000,- Kč. Dále pověřilo kulturní výbor ve spolupráci s knihovnicí obce o vyřazení starých knih z knihovny.

 

Pro:     7          proti.   0          zdrželi se:        0

 

Místostarostka obce informovala zastupitelstvo obce o akcích Oranžový rok 2016.