Usnesení zastupitelstva ze dne 15. 12. 2011.

Usnesení zastupitelstva obce ze dne 15. 12. 2011.
 
Usnesení č. 13/2011
Na návrh starosty obce byl do programu schůze zařazen jako bod č. 14 přehodnocení prodejní ceny mateřské školky.
 
Pro: 6              Proti:   0          Zdrželi se: 0
 
Usnesení č. 14/2011
 
Zastupitelstvo schválilo program schůze.
 
1) Zahájení
2) Schválení návrhu pořadu jednání
3) Návrh na určení ověřovatelů zápisu jednání
4) Hlasování o složení ověřovatelů zápisu
5) Projednání a schválení rozpočtu obce na rok 2012
6) Projednání a schválení rozpočtového výhledu na rok 2012 - 2016 
7) Projednání žádosti o dotaci na provoz pojízdné prodejny
8) Informace starosty o dotacích za rok 2011
9) Stanovení ceny vodného a stočného na rok 2012
10) Projednání a schválení směrnice pro poskytování a účtování cestovních náhrad
11) Seznámení starosty obce s podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene s e-on Č. R.     
12) Pověření kontrolního výboru pro provedení inventury za r. 2011
13) Seznámení zastupitelstva obce s dílčím přezkoumáním hospodaření za r. 2011
14) Přehodnocení prodejní ceny mateřské školky a vyhlášení záměru obce prodat budovu bývalé mateřské školky s pozemky
15) Diskuse
16) Závěr
 
 Pro:    6          Proti:   0          Zdrželi se:   0
 
Usnesení č. 15/2011
 
Jako ověřovatele zápisu pověřuje zastupitelstvo pani Boháčovou Lenku a pana Sýkoru Josefa
 
Pro:     6          Proti:   0          Zdrželi se: 0
 
Usnesení č. 16/2011
 
Zastupitelstvo projednalo a schválilo rozpočet obce na rok 2012. Rozpočtové příjmy jsou v tisících: 1318,6. Zůstatek z roku 2011 je 1600. Příjmy celkem 2918,6.
Rozpočtové výdaje v tisících jsou: 2918,6. Rozpočet je schválen jako schodkový, schodek je vyrovnán přebytkem z roku 2011.
 
Pro:     6          Proti:   0          Zdrželi se:   0
 
 
 
Usnesení č. 17/2011
 
Zastupitelstvo projednalo a schválilo rozpočtový výhled na rok 2013 – 2018.
 
Pro:     6          Proti:  0          Zdrželi se:   0
 
 
Usnesení č. 18/2011
 
Zastupitelstvo projednalo a schválilo částku 5 000,- Kč jako dotaci na provoz pojízdné prodejny pana Miloslava Buřila, Tyršovo nám. 436, Milevsko.
 
Pro:     6          Proti:   0          Zdrželi se:   0
 
Usnesen č. 19/2011
 
Starosta seznámil zastupitele obce s příjmem dotací na rok 2011.
 
-státní správa              60 100,-
-sčítání lidu, domů     612,-
-les                              16 600,-
-POV                          75 00,-           
-Nadace ČEZ             100 000,-
-Oranžový rok                        80 000,-
-SDH                          2 080,-
Celkem                       334 392,-
 
Pro:     6          Proti:   0          Zdrželi se:   0
 
Dále starosta seznámil zastupitele s tím, že Nadace ČEZ neposkytne dotaci na zpracování projektu na inženýrské sítě pro areál kasáren.
 
Usnesení č. 20/2011
 
Zastupitelstvo projednalo a schválilo cenu vody a cenu stočného pro rok 2012. Cena vody byla stanovena na 25,17 Kč s DPH za 1m3. Pevná složka vodného byla stanovena na 432,- Kč s DPH. Odběratel, který odebere za rok 18 m3 a více nebude pevnou složku vodného platit.
Cena stočného byla stanovena na 30,- Kč za osobu a rok.
 
Pro:     6          Proti:   0          Zdrželi se:    0
 
Usnesení č. 21/2011
 
Zastupitelstvo projednalo a schválilo směrnici pro poskytování a účtování cestovních náhrad s účinností od 1. 1. 2012.
 
Pro:     6          Proti:   0          Zdrželi se:      0
 
 
Starosta seznámil zastupitele se smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu – spočívající v umístění venkovního vedení VN, podpěrných bodů vedení VN pro Třitim samota.
 
Usnesení č. 22/2011
 
Zastupitelstvo pověřilo kontrolní výbor obce provedením inventury majetku obce k 31. 12. 2011.
 
Pro:     6          Proti.   0          Zdrželi se:       0
 
 
Zastupitelstvo vzalo na vědomí zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2011.
 
 
Usnesení č. 23/2011
 
Zastupitelstvo projednalo a stanovilo cenu pro prodej mateřské školky č. p. 4. na  st. č. 163 , budovu  bez čísla popisného  na st. č. 174 a st. č. 175 a pozemků u mateřské školky p. č.   70/2 na 1 080 000,- Kč. Zastupitelstvo může při vážném zájemci o majetek obce cenu
přehodnotit.    
 
Pro:     6          Proti:   0          Zdrželi se:       0
 
 
Usnesení č. 24/2011
 
Podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů oznamuje obec Dobšice záměr prodat budovu č. p. 4 mateřské školky na st. 163, budovu bez čísla popisného na st. č. 174 a st. č. 175 a parcelu č. 70/2 v majetku obce Dobšice v katastrálním území Dobšice u Týna nad Vltavou za cenu 1 080 000,- Kč.