Usnesení zastupitelstva ze dne 15. 4. 2016

Usnesení zastupitelstva obce ze dne 15. 4. 2016

 

 

 

Program schůze:

 

1) Zahájení

2) Schválení návrhu pořadu jednání

3) Návrh na určení ověřovatelů zápisu jednání

4) Hlasování o složení ověřovatelů zápisu jednání

5) Schválení rozhodnutí zadavatele o výběru nejvýhodnější nabídky na ČOV v obci Dobšice

6) Schválení smlouvy o dílo mezi obcí Dobšice a Jaroslavem Švehlou na rekonstrukci druhé autobusové zastávky

7) Rozhodnutí o sečení trávy v obci na obecních pozemcích

8) Diskuse

9) Závěr

 

 

 

Usnesení č. 49/2016

 

Zastupitelstvo schválilo program schůze.

 

Pro:     7          proti:   0          zdrželi se:        0

 

Na ověřovatele zápisu byli navrženi paní Mgr. Petra Horáková a pan Josef Sýkora.

 

Usnesení č. 50/2016

 

Jako ověřovatelé zápisu byli schváleni paní Mgr. Petra Horáková  a pan Josef Sýkora.

 

Pro:     7          proti:   0          zdrželi se:        0

 

Usnesení č. 51/2016

 

Zastupitelstvo obce rozhodlo na základě provedeného výběrového řízení, v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění o výběru nejvýhodnější nabídky na projekt „ Centrální ČOV v obci Dobšice „. Smlouva o dílo bude uzavřena s uchazečem, který se umístil na prvém místě: Š + H Bohunice, s.r.o., Temelín 3, 373 01 Temelín, IČ: 45022313. Cena díla je 7 600 454,- Kč bez DPH, cena díla s DPH je 9 196 549,- Kč. Zastupitelstvo obce zmocňuje starostu obce Ladislava Nováka k uzavření a podpisu smlouvy s vybranou firmou Š + H Bohunice, s.r.o. IČ: 45022313.

Podrobné rozhodnutí zadavatele o výběru nejvýhodnější nabídky je přílohou tohoto usnesení.

 

Pro:     7          proti:   0          zdrželi se:        0

 

Usnesení č. 52/2016

 

Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o dílo s panem Jaroslavem Švehlou, Předčická 539, 375 01 Týn nad Vltavou, na projekt s názvem  „ Rekonstrukce druhé autobusové zastávky“.

 

Pro:       7             proti:     0             zdrželi se:           0

 

Usnesení č. 53/2016

 

Zastupitelstvo rozhodlo o sečení trávy v obci na obecních pozemcích pro rok 2016. Sečení trávy bude zajišťovat pan Michal Kanda, bytem Dobšice čp. 39 na smlouvu o provedení práce, za cenu 20 000,- Kč za pět sečení a odvoz trávy. Plochy určené k sečení budou vypsány na formuláři „Dohoda o provedení práce“.

 

Pro:       7             proti:     0             zdrželi se:           0