Usnesení zastupitelstva ze dne 16. 12. 2013

Usnesení zastupitelstva ze dne 16. 12. 2013

 

Program schůze:

 

1) Zahájení

2) Schválení návrhu pořadu jednání

3) Návrh na určení ověřovatelů zápisu jednání

4) Hlasování o složení ověřovatelů zápisu

5) Projednání rozpočtu obce na rok 2014

6) Stanovení ceny vody na rok 2014

6) Stanovení ceny stočného na rok 2014

7) Projednání možnosti spolufinancování protidrogových služeb

8) Projednání žádosti o příspěvek na pojízdnou prodejnu

9) Pověření k provedení inventury

10) Projednání fakturace opravy cesty do Bečic

11) Projednání mimořádného příspěvku na nákup budovy Sdružení měst a obcí Vltava a projednání navýšení ročního příspěvku.

12)  Zpráva starosty obce o dílčím přezkoumání hospodaření za rok 2013

13) Diskuse

15)  Závěr

 

 

Usnesení č. 21/2013

 

Zastupitelstvo schválilo program schůze.

 

Pro.     7          Proti:   0          Zdrželi se:       0

 

Na ověřovatele zápisu byli navrženi pani Marie Fáberová a pan Václav Krůček ml.

 

Usnesení č. 22/2013

 

Jako ověřovatelé zápisu byli schváleni pani Marie Fáberová a pan Václav Krůček ml.

 

Pro:     7          Proti:   0          Zdrželi se:       0

 

Usnesení č. 23/2013

 

Zastupitelstvo projednalo a schválilo rozpočet obce na rok 2014. Rozpočtové příjmy jsou v tisících:  1 341,4.  Zůstatek z roku  2013 je  2 900,-.  Příjmy celkem 4 241,4.

Rozpočtové výdaje v tisících jsou:  4  241,4.  Rozpočet je schválen jako schodkový, schodek je vyrovnán přebytkem z roku 2013.

 

Pro:     7          Proti:   0          Zdrželi se:       0

 

Usnesení č. 24/2013

 

Zastupitelstvo projednalo a schválilo cenu vody pro rok 2014. Cena vody byla stanovena na 23,- Kč s DPH za 1m3. Pevná složka vodného byla stanovena na 437,- Kč. Odběratel, který odebere za rok 2014 19m3 a více, nebude pevnou složku platit.

 

Pro:     7          Proti:   0          Zdrželi se:       0

 

Usnesení č. 25/2013

 

Zastupitelstvo projednalo a schválilo cenu stočného na rok 2014. Cena stočného je 30,- Kč na osobu a rok.

 

Pro:     7          Proti:   0          Zdrželi se:       0

 

Usnesení č. 26/2013

 

Zastupitelstvo projednalo možnost spolufinancování protidrogových služeb a rozhodlo takto:

Vyčkat na podrobnosti o systému spolufinancování od  Jihočeského kraje.

 

Pro:     7          Proti:   0          Zdrželi se:       0

 

Usnesení č. 27/2013

 

Zastupitelstvo projednalo žádost o příspěvek na provoz pojízdné prodejny pana Miloslava Buřila a schválilo  částku 3 800,-  Kč za rok.

 

Pro:     7          Proti:   0          Zdrželi se:       0

 

Usnesení č. 28/2013

 

Zastupitelstvo pověřilo kontrolní výbor provedením inventury majetku obce k 31. 12. 2013.

 

Pro:     7          Proti:   0          Zdrželi se:       0

 

Usnesení č. 29/2013

 

Zastupitelstvo projednalo a schválilo stornování faktury č. 24 vystavené 7. 12. 2011  na částku 50 000,- Kč  za opravu komunikace do Bečic vystavené Agrodružstvu  Žimutice.

 

Pro:     7          Proti:   0          Zdrželi se:       0

 

Usnesení č. 30/2013  

 

Zastupitelstvo projednalo a schválilo mimořádný příspěvek  11 500,- Kč Sdružení měst a obcí Vltava na nákup budovy v Týně nad Vltavou a dále projednalo a schválilo zvýšení ročního příspěvku z pěti na patnáct korun za rok a obyvatele.

 

Pro:     7          Proti:   0          Zdrželi se:       0