Usnesení zastupitelstva ze dne 17.12.2008

Usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva ze dne 17. 12. 2008
 
 
Usnesení č. 22/08
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo rozpočet obce na rok 2009. Příjmy rozpočtu jsou 1 266 000,- a výdaje rozpočtu jsou 1 266 000,- . Rozpočet byl schválen jako vyrovnaný.
 
Usnesení č. 23/08
Zastupitelstvo projednalo a schválilo Obecně závaznou vyhlášku obce Dobšice č. 1/2008,
kterou se stanovuje úhrada vodného a stočného ve dvousložkové formě.
 
Usnesení č.24/08
Zastupitelstvo projednalo a neschválilo cenu vody na rok 2009.
Zastupitelstvo pověřilo starostu obce jednáním o zrušení smlouvy o obstarávání dílčích činností spojených a provozem a údržbou vodohospodářských zařízení v obci Dobšice s firmou Vodovody a kanalizace Jižní Čechy a.s. k 30. 6. 2009
 
Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
Ukončení jednání s KB České Budějovice o úvěru na dofinancování akce „ Demolice devastovaných objektů bývalého vojenského areálu Dobšice“.
 
Podepsání smlouvy o výpůjčce 200 000,- Kč od firmy Josef Jůn-Dřevotrans na dofinancování akce „ Demolice devastovaných objektů bývalého vojenského areálu Dobšice“.
 
Zastupitelstvo pověřilo kontrolní výbor provedením inventury majetku obce k 31. 12. 2008.