Usnesení zastupitelstva ze dne 17. 3. 2014.

Usnesení zastupitelstva obce ze dne 17. 3. 2014

 

Program schůze:

 

 

1) Zahájení

2) Schválení návrhu pořadu jednání

3) Návrh na určení ověřovatelů zápisu jednání

4) Hlasování o složení ověřovatelů zápisu

5) Projednání  souhlasu obce se zařazením do působnosti MAS Vltava na období 2014-2020.

6) Projednání žádosti o sečení a úklidu trávy na obecních plochách

7) Projednání žádosti o pronájem nebytových prostor bývalého obchodu  

8) Seznámení zastupitelstva s dílčím přezkoumáním hospodaření obce za rok 2013 

10) Seznámení zastupitelstva s průběhem jednání o stavbě obchvatu obcí Bečice a Žimutice    místostarostou obce

11)  Projednání možnosti vyřazení nefunkčního majetku obce.

12) Projednání žádosti o poskytnutí finančního příspěvku SK FbC Týn nad Vltavou

13) Diskuse

14) Závěr

 

Usnesení č. 1/2014

 

Zastupitelstvo schválilo program schůze

 

Pro:      7          proti:    0          zdrželi se:         0

 

 

Na ověřovatele zápisu byli navrženi pan Josef Sýkora a pani Lenka Boháčová.

 

Usnesení č.2/2014      

 

Jako ověřovatelé zápisu byli schváleni pan Josef Sýkora a pani Lenka Boháčová.

 

Pro:      7          proti:    0          zdrželi se:         0

 

Usnesení č. 3/2014

 

Zastupitelstvo obce Dobšice souhlasí se zařazením do územní působnosti MAS Vltava na období 2014-2020. Dále pověřuje starostu obce k podpisu prohlášení(souhlasu) se zařazením obce do územní působnosti MAS Vltava pro toto období.

 

Pro:      7          proti:    0          zdrželi se:         0

 

Usnesení č. 4/2014

 

Zastupitelstvo projednalo a schválilo žádost pana Michala Kandy, bytem Dobšice  čp. 38 na sečení a úklid trávy v obci. Zastupitelstvo schválilo smlouvu s panem Michalem Kandou na sečení trávy na rok 2014 a pověřilo starostu obce podpisem této smlouvy.

 

Pro:      7          proti:    0          zdrželi se:         0

 

Usnesení č. 5/2014

 

Zastupitelstvo projednalo žádost Darja a Viktor Pospíšilovi o pronájmu nebytových prostor bývalé prodejny bez čísla popisného na st. p. 135 v katastrálním území Dobšice u Týna nad Vltavou. Zastupitelstvo pověřilo starostu obce projednáním podmínek smlouvy s manželi Pospíšilovými a podepsáním smlouvy. Zastupitelstvo stanovilo cenu za pronájem nebytových prostor bývalé prodejny na 2000,-Kč za měsíc.

 

Pro:      7          proti:    0          zdrželi se:         0

 

Zastupitelstvo  vzalo na vědomí zprávu starosty obce o dílčím přezkoumání hospodaření obce za rok 2013.

 

Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu místostarosty obce s průběhem jednání o stavbě obchvatu obcí Bečice a Žimutice.

 

Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu  kontrolního výboru ze dne 5. 2. 2014 o provedení inventury majetku obce.

 

Usnesení č. 6/2014

 

Zastupitelstvo projednalo a schválilo vyřazení nefunkčního chladícího pultu v hodnotě 22 466,- Kč z majetku obce.

Pro:      7          proti:    0          zdrželi se:         0                     

 

Usnesení č. 7/2014

 

Zastupitelstvo projednalo a schválilo finanční příspěvek 2000,- Kč pro SK Florbal Club Týn nad Vltavou.

 

Pro:      7          proti:    0          zdrželi se:         0