Usnesení zastupitelstva ze dne 17. 5. 2016.

 

Usnesení zastupitelstva ze dne 17. 5. 2016

 

Program schůze:

 

1) Zahájení

2) Schválení návrhu pořadu jednání

3) Návrh na určení ověřovatelů zápisu jednání

4) Hlasování o složení ověřovatelů zápisu jednání

5) Schválení účetní závěrky za rok 2015

6) Schválení závěrečného účtu za rok 2015

7) Schválení smlouvy o dílo mezi obcí Dobšice a Projekt MH, spol. s.r.o. o autorském dozoru investora na stavbu“ Centrální ČOV v obci Dobšice“. 

8) Schválení smlouvy o dílo mezi obcí Dobšice a Švehla Jaroslav – stavitelství o stavebním  dozoru investora na stavbu „ Centrální ČOV v obci Dobšice“.

9) Schválení směrnice účetní závěrky

10) Schválení směrnice inventarizace majetku

11) Schválení směrnice k podpisovým vzorům

12) Zpráva místostarostky obce o Oranžovém roku 2016

13) Diskuse

14) Závěr

 

 

Usnesení č. 54/2016

Zastupitelstvo schválilo program schůze.

 

Pro:     6          proti:   0          zdrželi se:        0

 

Na ověřovatele zápisu byli navrženi pan Václav Krůček a pan Jaroslav Cícha.

 

Usnesení č. 55/2016

 

Jako ověřovatelé zápisu byli schváleni pan Václav Krůček a pan Jaroslav Cícha.

 

Pro:     6          proti:   0          zdrželi se:        0

 

Usnesení č. 56/2016

 

Zastupitelstvo schválilo účetní závěrku za rok 2015.

 

Pro:     6          proti:   0          zdrželi se:        0

 

Usnesení č. 57/2016

 

Zastupitelstvo projednalo a schválilo závěrečný účet obce za rok 2015 bez výhrad.

Při kontrole hospodaření obce byly zjištěny tyto chyby a nedostatky.

Nebyly splněny požadavky na organizační zajištění a způsob provedení inventarizace majetku a závazků.

Zastupitelstvo uložilo starostovi obce vypracovat směrnici „Inventarizace majetku a závazků“ , zajistit správné provedení inventarizace majetku obce.

 Bude napraveno schválením směrnice a při příští inventuře do 31. 1. 2017.

Závěrečný účet neobsahoval stanovené náležitosti.

Zastupitelstvo uložilo starostovi a účetní obce vyvěsit na úřední desce obce i způsobem umožňujícím dálkový přístup všechny stanovené náležitosti.

Bude napraveno při závěrečném účtu za rok 2016 v roce 2017.

Územní celek chybně uvedl v příloze doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby“ rozvahy.

Skutečné stavy majetku a závazků územního celku nebyly zjištěny.

Skutečný stav nebyl při dokladové inventuře ověřen podle inventarizačních evidencí.

Územní celek v příloze neuvedl celkovou výměru lesních pozemků a lesním porostem a výši ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem.

Zastupitelstvo uložilo starostovi  a  účetní obce tyto nedostatky odstranit při příští inventuře za rok 2016.

Bude napraveno příští inventurou do 31. 1. 2017.

 

 Pro:    6          proti:   0          zdrželi se:        0

 

Usnesení č. 58/2016

 

Zastupitelstvo schválilo smlouvu o dílo mezi obcí Dobšice a Projekt MH, spol. s.r.o. o autorském dozoru investora na stavbu“ Centrální ČOV v obci Dobšice“ podepsanou starostou obce dne 3. 5. 2016.

 

Pro:     6          proti:   0          zdrželi se:        0

 

Usnesení č. 59/2016

 

Zastupitelstvo schválilo smlouvu o dílo mezi obcí Dobšice a Švehla Jaroslav – stavitelství o stavebním dozoru investora na stavbu „ Centrální ČOV v obci Dobšice“ podepsanou starostou obce dne 19. 4. 2016.

 

Pro:     6          proti:   0          zdrželi se:        0

 

Usnesení č. 60/2016

 

Zastupitelstvo schválilo směrnici č. 1 „ Inventarizace majetku a závazků“.

 

Pro:     6          proti:   0          zdrželi se:        0

 

Usnesení č. 61/2016

 

Zastupitelstvo schválilo směrnici č. 2 „ Směrnice pro schvalování účetní závěrky“.

 

Pro:     6          proti:   0          zdrželi se:        0

 

Usnesení č. 62/2016

 

Zastupitelstvo schválilo směrnici č. 3 „ Směrnice k podpisovým vzorům“.

 

Pro:     6          proti:   0          zdrželi se:        0

 

Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu místostarostky obce o Oranžovém roku 2016.

 

Usnesení č. 63/2016

 

Zastupitelstvo obce při diskusi projednalo žádost SDH Dobšice o dar na spolkovou činnost a schválilo pro rok 2016 dar ve výši 10 000,- Kč.

 

Pro:     6          proti:   0          zdrželi se:        0