Usnesení zastupitelstva ze dne 17. 9. 2012.

Usnesení zastupitelstva obce ze dne 17. 9. 2012

 

 

 

Usnesení č. 13/2012

 

Na návrh starosty obce schválilo zastupitelstvo rozšířit program schůze o tyto body:

Bod č.  8     Prodej mateřské školky

Bod č.  9    Přehodnocení procenta z prodeje mateřské školky

Bod č.  10   Příspěvek na údržbu farního kostela   sv. Martina v  Žimuticích

 

Pro:     7          Proti:   0          Zdrželi se:       0

Program schůze:

1) Zahájení

2) Schválení návrhu pořadu jednání

3) Návrh na určení ověřovatelů zápisu jednání

4) Hlasování o složení ověřovatelů zápisu

5) Zpráva starosty obce o ZTV „ Kasárna „

6) Zpráva starosty obce o průběhu POV 2012  

7) Zpráva starosty obce o novém ÚP obce

8)  Prodej mateřské školky

9)  Přehodnocení procenta z prodeje mateřské školky

10) Příspěvek na údržbu farního kostela   sv. Martina v Žimuticích

 

11) Diskuse

12) závěr

 

Zastupitelstvo schválilo program jednání

 

Pro:     7          Proti:   0          Zdrželi se:       0

Usnesení č. 14/2012

Jako ověřovatele zápisu schválilo zastupitelstvo pana Václava Krůčka ml. a p. Ladislava Pavláska.

 

Pro:     7          Proti:   0          Zdrželi se        0

 

Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu starosty obce o průběhu ZTV kasárna.

 

Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu starosty obce o průběhu POV 2012.

 

Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu starosty obce o průběhu prací na novém ÚP obce.

 

Usnesení č. 15/2012

 

Zastupitelstvo obce schválilo prodej budov bývalé mateřské školky za cenu 1 080 000,- Kč na parcele st. 163, st. 174, st. 175  a parcelu č. 70/2 ostatní plocha o výměře 2050 m2 v katastrálním území Dobšice u Týna nad Vltavou panu Janu Andělovi, bytem Malostranská 469, 375 01 Týn nad Vltavou za těchto podmínek:

Kupující složí rezervační zálohu 20 000,- Kč, prostřednictvím pana Stanislava Štěpky zprostředkovatele prodeje, který zálohu uloží na účet č. 3442342001/5500 vedený u Raiffeisen bank a. s. pobočka České Budějovice, advokátky Mgr. Anny Suchomelové v Českých Budějovicích. Rezervační záloha bude odečtena z celkové částky po uskutečnění prodeje.  Zastupitelstvo souhlasí s rozdělením ceny na tři splátky a to první splátka 500 000,- Kč do 14. 10. 2012, druhá splátka 300 000,- Kč do 14. 11. 2012 a třetí splátka 280 000,- Kč do 31. 12. 2012. Po složení rezervační zálohy bude sepsána kupní smlouva u advokátky Mgr. Anny Suchomelové v Českých Budějovicích . Při nedodržení splátkového kalendáře rezervační záloha propadne ve prospěch obce Dobšice a obec Dobšice odstoupí bez náhrady od prodeje výše uvedených nemovitostí.

Zastupitelstvo schválilo přístup panu Janu Andělovi na zahradu školky za účelem vyčištění zahrady.

 

Pro:     7          Proti:   0          Zdrželi se: 0

 

Usnesení č. 16/2012

 

Zastupitelstvo obce schválilo navýšení odměny z prodeje mateřské školky o 1% na 3% z celkové částky.

 

Pro:     7          Proti:   0          Zdrželi se:       0

 

Usnesení č. 17/2012

 

Zastupitelstvo schválilo příspěvek  5 000,- Kč na údržbu kostela sv. Martina v Žimuticích. Příspěvek bude zaslán na účet č. 0571316359/0800.

 

Pro:     7          Proti:   0