Usnesení zastupitelstva ze dne 18. 7. 2014.

Usnesení zastupitelstva ze dne 18. 7. 2014

 

Program schůze:

  1. Zahájení
  2. Schválení návrhu pořadu jednání
  3. Návrh na určení ověřovatelů zápisu jednání
  4. Hlasování o složení ověřovatelů zápisu
  5. Stanovení počtu členů zastupitelstva obce Dobšice pro komunální volby 2014
  6. Zpráva starosty obce o odvolání na územní řízení kasárna
  7. Vyjádření k návrhu řešení ZTV komunikace
  8. Různé
  9. Závěr

 

Usnesení č. 17

Zastupitelstvo schválilo program schůze

Pro:     6          proti:   0          zdrželi se:        0

Na ověřovatele zápisu byli navrženi pan Ladislav Pavlásek a paní Lenka Boháčová

Usnesení č. 18

Jako ověřovatelé zápisu byli schváleni pan Ladislav Pavlásek a paní Lenka Boháčová

Pro:     6          proti:   0          zdrželi se:        0

Usnesení č. 19

Zastupitelstvo stanovilo počet členů zastupitelstva pro komunální volby 2014 na 7.

Pro:     6          proti:   0          zdrželi se:        0

 

Starosta obce seznámil zastupitelstvo s odvoláním pana Janovského Františka st. a pana Janovského Františka ml. Obec Dobšice se k podanému odvolání vyjádřila a požaduje zamítnutí odvolání v plném rozsahu, neboť odvolání nebylo podáno prostřednictvím správního orgánu který rozhodnutí vydal. Zastupitelstvo vzalo zprávu starosty obce na vědomí.

Starosta obce předložil k rozpravě návrh řešení ZTV komunikace. Zastupitelstvo návrh řešení schválilo.