Usnesení zastupitelstva ze dne 21.12.2012

Usnesení zastupitelstva obce ze dne 21. 12. 2012

 

 

 

Program schůze:

 

 

1) Zahájení

2) Schválení návrhu pořadu jednání

3) Návrh na určení ověřovatelů zápisu jednání

4) Hlasování o složení ověřovatelů zápisu

5) Projednání a schválení rozpočtu obce na rok 2013

6) Revokace usnesení č. 11/2012 ze dne 18. 6. 2012    

7) Revokace usnesení č. 25/12/2010 ze dne 21. 12. 2010

8)  Seznámení zastupitelstva s dílčím přezkoumáním hospodaření obce za r. 2012

9)  Projednání smlouvy o budoucí smlouvě kupní na pozemky pro realizaci stavby „ Soubor       staveb 03“

10) Projednání žádosti o poskytnutí příspěvku pro SK Florbal Club Týn nad Vltavou

11) Inventura roku 2012

12) Projednání dodatku č. 8 smlouvy o poskytování služeb a firmou  A.S.A. České Budějovice, s.r.o.

13) Diskuse

14) Závěr                                                                                                      

 

Usnesení č. 25/2012

 

Zastupitelstvo schválilo program jednání

 

Pro:     5          Proti:               Zdrželi se:

 

Na ověřovatele zápisu byli navrženi pan Ladislav Pavlásek a pan Josef Sýkora

 

 

Usnesení č. 26/2012

 

Jako ověřovatele zápisu schválilo zastupitelstvo

 

Pro:     5          Proti:               Zdrželi se:

 

Usnesení č. 27/21012

 

Zastupitelstvo projednalo a schválilo rozpočet obce na rok 2013. Rozpočtové příjmy jsou v tisících: 1093,1. Zůstatek z roku 2012 je 1700. Příjmy celkem 2793,1.

Rozpočtové výdaje v tisících jsou: 2793,1. Rozpočet je schválen jako schodkový, schodek je vyrovnán přebytkem z roku 2012 .

 

 

Pro:     5          Proti:               Zdrželi se:

 

Usnesení č.  28/2012

 

Zastupitelstvo  revokovalo usnesení č. 11/2012 ze dne 18. 6. 2012. Zastupitelstvo uložilo starostovi obce dodržovat lhůty a posílat včas zprávu o plnění přijatých opatření.

 

Pro:     5          Proti:               Zdrželi se:

 

Zastupitelstvo revokovalo usnesení č. 25/12/2010 ze dne 21. 12. 2010.

Zastupitelstvo převádí pravomoc rady obce provádět rozpočtová opatření na starostu obce v tomto rozsahu. Na příjmové stránce všechna opatření a na výdajové stránce do částky 150 000,- Kč na položku.

 

 

Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu z dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2012

 

 

Usnesení č. 29/2012

 

Zastupitelstvo projednalo smlouvu o budoucí smlouvě kupní číslo SBK/Op2-2/030 se společností ČEZ. a.s.. Zastupitelstvo se usneslo smlouvu neuzavírat a pověřilo starostu obce o dalším jednáním.

 

Pro:     5          proti:               zdrželi se:

 

Usnesení č. 30/2012

 

Zastupitelstvo projednalo žádost o poskytnutí příspěvku pro SK Florbal Club Týn nad Vltavou a rozhodlo přispět částkou 2000,- Kč.

 

Pro:     5          proti:               Zdrželi se:

 

Usnesení č. 31/2012

 

Zastupitelstvo pověřilo kontrolní výbor obce provedením inventury majetku obce za rok 2012 k 31. 12. 2012

 

Pro:     5          Proti:               Zdrželi se:

 

Usnesení č. 32/2012

 

Zastupitelstvo projednalo a schválilo dodatek č. 8 smlouvy o poskytování služeb s firmou. A.S.A. České Budějovice.

 

 

Pro:     5          Proti:               Zdrželi se: