Usnesení zastupitelstva ze dne 21. 12. 2015.

Usnesení zastupitelstva obce ze dne 21. 12. 2015

 

Program schůze:

1) Zahájení

2) Schválení návrhu pořadu jednání

3) Návrh na určení ověřovatelů zápisu jednání

4) Hlasování o složení ověřovatelů zápisu jednání

5) Schválení „Programu obnovy venkova 2016-2022

6) Schválení odměny za vypracování programu obnovy venkova 2016-2022

7)Diskuse

8) Závěr

 

Usnesení č. 29/2015

Zastupitelstvo schválilo program schůze.

 

Pro:       7             proti:     0             zdrželi se:           0

 

Na ověřovatele zápisu byli navržení paní Zdeňka Božovská a pan Václav Krůček.

 

Usnesení č. 30/2015

 

Jako ověřovatelé zápisu byli schváleni paní Zdeňka Božovská a pan Václav Krůček.

 

Pro:       7             proti:     0             zdrželi se:           0

 

Usnesení č. 31/2015

 

Zastupitelstvo obce schválilo program obnovy venkova 2016 – 2022.

 

Pro:       7             proti:     0             zdrželi se:           0

 

Usnesení č. 32/2015

 

Zastupitelstvo schválilo částku  5 000,- Kč čistého za vypracování programu obnovy venkova 2016-2022, pro ing. Kateřinu Mrázovou.

 

Pro:       7             proti:     0             zdrželi se:           0