Usnesení zastupitelstva ze dne 21. 12. 2016

Usnesení zastupitelstva ze dne 21. 12. 2016

 

 

Program schůze:

 

1) Zahájení

2) Schválení návrhu pořadu jednání

3) Návrh na určení ověřovatelů zápisu jednání

4) Hlasování o složení ověřovatelů zápisu jednání

5) Projednání a schválení rozpočtu na rok 2017

6) Projednání a schválení ceny vody na rok 2017

7) Projednání a schválení ceny stočného na rok 2017

8) Projednání žádosti PREVENT 99 o dotaci na zajištění odborné služby pro uživatele     návykových látek.

9) Projednání cenové nabídky na přípravu podkladů pro akci ZTV Dobšice kasárna od  Totus    s.r.o.

10) Projednání podání žádosti obce na POV 2017

11) Pověření kontrolního výboru na provedení inventury majetku obce

12) Projednání nabídky na zpracování provozního řádu vodovodu

13) Nabídka odkupu majetku

14) Diskuse

15) Závěr

 

Usnesení č. 73/1016

 

Zastupitelstvo schválilo program schůze.

 

Pro:     7          proti:   0          zdrželi se:        0

 

Na ověřovatele zápisu byli navrženi paní Zdeňka Božovská a pan Josef Sýkora

 

Usnesení č. 74/2016

 

Jako ověřovatelé zápisu byli schváleni paní Zdeňka Božovská a pan Josef Sýkora

 

Pro:     7          proti:   0          zdrželi se:        0

 

Usnesení č. 75/2016

 

Zastupitelstvo projednalo a schválilo rozpočet obce na rok 2017. Rozpočtové příjmy jsou v tisících 1408,4. Zůstatek z roku 2016 je  5000. Příjmy celkem jsou 6408,4.   Rozpočtové výdaje jsou v tisících   6408,4. Rozpočet je schválen jako schodkový, schodek je vyrovnán přebytkem z roku 2016.

 

Pro:     7          proti:   0          zdrželi se.        0

 

Usnesení č .76/2016

Zastupitelstvo projednalo a schválilo cenu vody pro rok 2017. Cena vody je stanovena na 23,- Kč s DPH za 1m3 . Pevná složka vodného je stanovena na 437,- Kč s DPH. Odběratel, který odebere za rok 19m3  a vice nebude platit pevnou složku.

 

Pro:     7          proti:   0          zdrželi se:        0

 

Usnesení č. 77/2016

 

Zastupitelstvo projednalo a schválilo cenu stočného na rok 2017. Cena stočného se stanovuje na 50,- Kč za osobu a rok.

 

Pro:       7             proti:     0             zdrželi se:           0

 

Usnesení č. 78/2016

 

 

Zastupitelstvo projednalo a neschválilo dotaci Občanskému sdružení PREVENT 99 na spolufinancování protidrogových služeb.

 

Pro:     7          proti:   0          zdrželi se:        0

 

 

Usneseníč. 79/2016

 

Zastupitelstvo projednalo a schválilo nabídku firmy Totus s.r.o., Sedlečko u Soběslavě 27 pro zpracování výběrového řízení pro stavbu vodovodu a kanalizace pro ZTV Kasárna za cenu 9 680,- Kč s DPH.

 

Pro:     7          proti:   0          zdrželi se:        0

 

Usnesení č. 80/2016

 

Zastupitelstvo schválilo pro program obnovy venkova 2017 opravu fasády kulturního domu, kapličky a hasičské zbrojnice.

 

Pro:     7          proti:   0          zdrželi se:        0

 

Usnesení č. 81/2016

 

Zastupitelstvo pověřilo provedením inventury majetku obce k 31. 12. 2016, podle směrnice č. 1 (“ Inventarizace majetku a závazků” ) inventarizační komisy ve složení Josef Sýkora, Ing. Tomáš Horák, Mgr. Petra Horáková, Renata Kandová.

 

Pro:     7          proti:   0          zdrželi se:        0

 

 

Usnesení č. 82/2016

 

Zastupitelstvo projednalo nabídku Pana Mgr. Jakuba Šmída na zpracování provozních řádů pro provoz vodovodu a kanalizacce. Zastupitelstvu nesouhlasí s nabídnutou cenou a pověřilo starostu obce k jadnání na přijatelnější cenu.

 

Pro:     7          proti:   0          zdrželi se:        0

 

Usnesení č. 83/2016

 

Zastupitelstvo projednalo nabídku k odkupu majetku advokátní kanceláře Kříženecký a partneři, s.r.o.. Jedná se o rozestavěnou stavbu bez čp. Nacházející se na stavební parcele č. Dle KN 176, a 182/2. Stavba je zapsána  na LV č. 7 pro k.ú. Dobšice u Týna nad Vltavou. Obec nemá o tuto stavbu zájem.

 

Pro:     7          proti:   0          zdrželi se:        0