Usnesení zastupitelstva ze dne 22. 12. 2014.

Usnesení zastupitelstva obce ze dne 22. 12. 2014

 

Program schůze:

 

1) Zahájení

2) Schválení návrhu pořadu jednání

3) Návrh na určení ověřovatelů zápisu jednání

4) Hlasování o složení ověřovatelů zápisu

5) Projednání a schválení rozpočtu obce na rok 2015

6) Stanovení ceny vody na rok 2015

7) Stanovení ceny stočného na rok 2015

8) Převod pravomoci rady obce na starostu obce podle § 102. odst. 2) písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

9) Pověření kontrolního výboru k provedení inventury majetku obce

10) Projednání a schválení účetní uzávěrka za rok 2013

11) Diskuse

12) Závěr

 

Usnesení č. 21/12/2014

 

Zastupitelstvo schválilo program schůze.

Pro:     6          Proti:   0          Zdrželi se:       0

 

Na ověřovatele zápisu byli navrženi pan Josef Sýkora a paní Petra Horáková.

 

Usnesení č. 22/12/2014

 

Jako ověřovatelé zápisu byli schváleni.

Pro:     6          Proti:   0          Zdrželi se:       0

 

Usnesení č 23/12/2014

 

Zastupitelstvo projednalo a schválilo rozpočet obce na rok 2015. Rozpočtové příjmy jsou v tisících. 1 345,4. Zůstatek z roku 2014 je 2 900. Příjmy celkem 4 245,4. Rozpočet je schválen jako schodkový, schodek je vyrovnán přebytkem z roku 2014.

 

Pro:     6          Proti:   0          Zdrželi se:       0

 

Usnesení č. 24/12/2014

 

Zastupitelstvo projednalo a schválilo cenu vody pro rok 2015. Cena vody je stanovena na 23,- Kč  s  DPH za 1m3. Pevná složka vodného je stanovena na 437,- Kč. Odběratel, který odebere za rok 19 m3 a více nebude pevnou složku platit.

 

Pro:     6          proti:   0          Zdrželi se:       0

 

Usnesení č. 25/12/2014

Zastupitelstvo projednalo a schválilo cenu stočného na rok 2015. Cena stočného je 30,- Kč na osobu a rok.

 

Pro:     6          Proti:   0          Zdrželi se:       0

 

Usnesení č. 26/12/2014

 

Zastupitelstvo obce převádí pravomoc rady obce provádět rozpočtová opatření podle § 102 odst. 2) písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění na starostu obce v tomto rozsahu. Na příjmové stránce všechna opatření a na výdajové stránce do částky 250 000,- Kč.

 

Pro:     6          Proti:   0          Zdrželi se.       0

 

Usnesení č. 27/12/2014

 

Zastupitelstvo obce pověřilo kontrolní výbor provedením inventury majetku obce  k 31. 12. 2014.

 

Pro:     6          Proti:   0         Zdrželi se:       0

 

Usnesení č. 28/12/2014

 

Zastupitelstvo obce schválilo účetní uzávěrku za rok 2013.

 

Pro:     6          Proti:   0          Zdrželi se:       0