Usnesení zastupitelstva ze dne 22.9.2011.

 

 

Usnesení zastupitelstva obce ze dne 22.9.2011.

 

Na návrch starosty obce byl rozšířen program schůze o bod oprava místních komunikací.

 

Zastupitelstvo vzalo na vědomí:

Informaci starosty obce o čistírně odpadních vod. Pro nedostatek finančních prostředků nebyla akce zařazena do Návrhu akcí k zahájení v roce 2011 a není tudíž možno poskytnout příslib jejího financování v tomto roce a ani v letech následujících.

Vzhledem k nastavené prioritě ze strany Kraje bude akce ponechána v zásobníku pro nový dotační program.

 

Informaci starosty obce o prodeji mateřské školky. Zájemci o školku od svého záměru ustoupili. Školka zůstává dále v nabídce na prodej.

 

Starosta obce informoval zastupitelstvo o jednání na náhradu škody v obecním lese. Byla uzavřena dohoda s Mysliveckým sdružením Dobšice a toto sdružení škodu na obecním majetku odpracovalo ve prospěch obce.

 

Usnesení č. 10

 

Zastupitelstvo neschválilo finanční příspěvek na činnost fotbalového mužstva dorostu TJ Březnice, protože v TJ Březnice v mužstvu dorostu nepůsobí žádný občan obce Dobšice.

 

Pro. 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0

 

Usnesení č. 11

 

Zastupitelstvo schválilo 50% slevu za komunální odpad pro občany obce, kteří se nezdržují v průběhu roku v obci. Petra Božovská, Pavel Božovský , Zuzana Krůčková a Anna Vaňková.

 

Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0

 

Usnesení č. 12

 

Zastupitelstvo schválilo opravu místních komunikací p.č. PK 427/8, KN 3421/1, PK 3421 a 427/8, KN 3426/1, PK 3426, KN 440/3 v kat. území Dobšice u Týna nad Vltavou