Usnesení zastupitelstva ze dne 24. 11. 2014.

Usnesení zastupitelstva ze dne 24. 11. 2014

 

 

 

Program schůze:

 

1) Zahájení

2) Schválení návrhu pořadu jednání

3) Návrh na určení ověřovatelů zápisu jednání

4) Hlasování o složení ověřovatelů zápisu

5) Zpráva starosty obce o probíhajícím řízení o vydání stavebního povolení na vodovod a   kanalizaci v areálu kasárna

6) Vybrání a schválení akcí POV na rok 2015

7) Projednání mandátní smlouvy o podmínkách výkonu funkce odborného lesního hospodáře

8) Projednání žádosti o poskytnutí dotace na provoz pojízdné prodejny

9) Projednání zřízení kulturního výboru

10) Schválení členů kontrolního a finančního výboru

11) Diskuse

12) Závěr

 

 

Usnesení č. 14/11/2014

 

Zastupitelstvo schválilo program schůze.

Pro:     7          Proti:   0          Zdrželi se:       0

 

Na ověřovatele zápisu byli navrženi paní Zdeňka Božovská a pan Jaroslav Cícha.

 

Usnesení č. 15/11/2014 Paní Zdeňka Božovská a pan Jaroslav Cícha.

 

Jako ověřovatelé zápisu byli schváleni

Pro:     7          Proti    0          Zdrželi se:       0

 

Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu starosty obce o probíhajícím řízení o vydání stavebního povolení na vodovod a kanalizaci v areálu kasárna.

 

Usnesení č. 16/112014

 

 

Zastupitelstvo vybralo akce pro POV na rok 2015 na které  je možno žádat o dotaci. Oprava místních komunikací, odbahnění rybníku na návsi a pořízení nových kontejnerů na komunální odpad.

Pro žádost na Nadaci ČEZ bylo vybráno rekonstrukce dvou autobusových zastávek.

Pro:     7          Proti:   0          Zdrželi se:       0

 

Usnesení č. 17/11/2014

 

Zastupitelstvo projednalo a schválilo mandátní smlouvu o podmínkách výkonu funkce odborného lesního hospodáře s panem Janem Staňkem.

Pro:     7          Proti:   0          Zdrželi se:       0

 

Usnesení č. 18/11/2014

 

Zastupitelstvo projednalo a schválilo částku 4 800,- Kč za rok 2014 na provoz pojízdné prodejny pana Miloslava Buřila.

 

Pro:     7          Proti:   0          Zdrželi se:       0

 

Usnesení č. 19/11/2014        

 

Zastupitelstvo schválilo zřízení kulturního výboru. Předsedou kulturního výboru schválilo zastupitelstvo paní Mgr. Petru Horákovou. Odměna za výkon funkce předsedy výboru se nestanovuje, je zahrnuta v odměně za výkon funkce místostarosty obce.

Zastupitelstvo schválilo tyto členy výboru: Zdeňka Božovská a Marie Sýkorová.

 

Pro:     7          Proti:   0          Zdrželi se:       0         

Zdeňka Božovská a

 

Usnesení č. 20/11/2014

 

Zastupitelstvo schválilo členy kontrolního výboru: Ing. Tomáš Horák a Renata Kandová

 

a členy finančního výboru: Václav Krůček st a Stanislav Sýkora ml.