Usnesení zastupitelstva ze dne 24. 4. 2014.

Usnesení zastupitelstva ze dne 24. 4. 2014

 

 

 

Program schůze:

 

 

1) Zahájení

2) Schválení návrhu pořadu jednání

3) Návrh na určení ověřovatelů zápisu jednání

4) Hlasování o složení ověřovatelů zápisu

5) Schválení vydání územního plánu obce Dobšice

6) Projednání nabídky Jihočeské televize na propagování obce

7) Zpráva starosty obce o Oranžovém roku 2014

8) Zpráva starosty obce o ZTV Kasárna

9) Zpráva starosty obce o Operačním programu Životní prostředí

10) Projednání příspěvku pro hasičský sbor

11) Různé

12) Závěr

 

 

Usnesení č. 8/2014

 

Zastupitelstvo schválilo program schůze.

 

Pro:     6          Proti:   0          Zdrželi se:   0

 

Usnesení č.  9/2014

 

Jako ověřovatelé zápisu byli schváleni pan Václav Krůček ml. a pan Ladislav Pavlásek

 

Pro:     6          Proti:   0          Zdrželi se:       0

 

Usnesení č. 10/2014

 

Zastupitelstvo obce Dobšice vydává územní plán obce Dobšice

 

Pro:     6          Proti:   0          Zdrželi se:       0

 

Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu starosty obce o jednání s Jihočeskou televizí.

 

Starosta obce seznámil zastupitelstvo s akcemi Oranžového roku 2014.

 

Starosta obce informoval zastupitelstvo o průběhu jednání územního řízení na ZTV Kasárna.

 

Starosta obce informoval zastupitelstvo  o  jednání s firmou Profesionálové o možnosti spolupráce na získání dotace na ZTV Kasárna a na ČOV.

 

Usnesení č. 11/2014

Zastupitelstvo pověřilo starostu obce k dalšímu nezávaznému jednání s firmou Profesionálové.

 

Pro:     6          Proti:   0         Zdrželi se:       0

 

Starosta obce  seznámil zastupitelstvo s vyhlášením výzev nových operačních programů IROP (Internetový regionální operační program).

 

Usnesení č.

 

Zastupitelstvo schválilo příspěvek   7 000,-   Kč  pro hasičský sbor Dobšice  na pořádání akce stavění májky a hasičský ples.

 

Pro:     6          Proti:   0          Zdrželi se.       0