Usnesení zastupitelstva ze dne 27. 4. 2015

Usnesení zastupitelstva obce ze dne 27. 4. 2015

 

Program schůze:

 

1) Zahájení

2) Schválení návrhu pořadu jednání

3) Návrh na určení ověřovatelů zápisu jednání

4) Hlasování o složení ověřovatelů zápisu

5)Projednání a schválení obecně závazné vyhlášky č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Dobšice.

6) Projednání sečení trávy na obecních plochách.

7) Projednání možnosti převést finanční prostředky na účet SDH Dobšice za práci pro obec za rok 2015 a schválení finančních prostředků na nákup hasičských uniforem a pracovních montérek. 

8) Diskuse

9) Závěr

 

Usnesení č. 9/2015

 

Zastupitelstvo schválilo program schůze.

 

Pro:     6          Proti:   0          Zdrželi se:  0

 

Na ověřovatele zápisu byli navrženi paní Mgr. Petra Horáková a pan Jaroslav Cícha

 

Usnesení č.  10/2015

 

Pro:     6          Proti:   0          Zdrželi se:       0         

 

Jako ověřovatelé zápisu byli schváleni paní Mgr. Petra Horáková a pan Jaroslav Cícha.

 

Usnesení č. 11/2015

 

Zastupitelstvo projednalo a schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Dobšice.

 

Pro:     6          Proti:   0          Zdrželi se:       0

 

Usnesení č. 12/2015  

 

Zastupitelstvo projednalo sečení trávy na obecních pozemcích a rozhodlo, že trávu bude nadále sekat pan Michal Kanda  na dohodu o provedení práce za stejných finančních podmínek jako v roce 2014. To je 20 000,- Kč za sezonu. Identifikace pozemků a termín k sečení bude zapsána na formuláři „ Dohoda o provedení práce“

 

Pro:     6          Proti:   0          Zdrželi se:       0

 

Usnesení č.13/2015

 

Zastupitelstvo projednalo a schválilo převedení finanční částky 10 000,- Kč na účet SDH Dobšice za práci pro obec za rok 2015 a částky cca 45 000,- Kč na nákup uniforem a pracovních montérek.

 

Pro:     6          Proti:   0          Zdrželi se:       0