Usnesení zastupitelstva ze dne 27.5.2010.

 

Usnesení ze schůze obecního zastupitelstva ze dne 27. 5. 2010

 

Usnesení č. 11/10

Zastupitelstvo projednalo a schválilo závěrečný účet obce za rok 2009 bez výhrad.

Dále zastupitelstvo uložilo účetní obce, aby věnovala větší pozornost při zaúčtování dotací a označování dotací účelovým znakem, účtování cestovních náhrad a dodržování rozpočtové skladby.

Zastupitelstvo přijalo směrnici o cestovních náhradách na schůzi zastupitelstva dne 16. 4. 2010.

Usnesení č. 12/10

Zastupitelstvo projednalo a schválilo koupit část parcely č. 770 v katastrálním území Dobšice u Týna nad Vltavou , podle geometrického plánu č. 115-559/2007 díl d, o výměře 8 m2, a část parcely č. 767 v katastrálním území Dobšice u Týna nad Vltavou, podle geometrického plánu č. 115-559/2007 díl c, o výměře 223 m2 za cenu 150,- Kč za 1m2. Cena je stanovena pouze pro výkup těchto pozemků.

 

Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu starosty obce o prodeji mateřské školky a pověřilo starostu dalším jednáním.

Zastupitelstvo projednalo žádost pana Alexandera Bernshteyna a paní Galiny Baryshnikové o připojení na vodovod a kanalizaci a předalo žádost k vyřízení starostovi obce.

Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu starosty obce o změně ÚP obce a o územní studii bývalých kasáren.