Usnesení zastupitelstva ze dne 28. 12. 2015

Usnesení zastupitelstva obce ze dne 28. 12. 2015

 

 

 

 

Program schůze:

 

 

1) Zahájení

2) Schválení návrhu pořadu jednání

3) Návrh na určení ověřovatelů zápisu jednání

4) Hlasování o složení ověřovatelů zápisu

5) Projednání a schválení rozpočtu na rok 2016

6) Projednání a schválení ceny vody na rok 2016

7) Projednání a schválení ceny stočného na rok 2016

8) Pověření kontrolního výboru k provedení inventury majetku obce

9) Projednání podání žádostí o dotace na rok 2016

10) Projednání žádosti Občanského sdružení PREVENT ,z .s. o dotaci

11) Projednání zadávací dokumentace na stavební práce „ Centrální ČOV v obci Dobšice „

12) Jmenování hodnotící komise a náhradníků pro „Centrální ČOV v obci Dobšice“

13) Projednání smlouvy s RTS, a.s. Brno se sídlem Lazaretní 13, 615 00 Brno o zřízení a provozu profilu zadavatele.

14) Schválení plné moci k zastupování zadavatele při uveřejňování údajů  v informačním systému veřejné správy společnosti RTS, a.s. Brno.

15) Diskuse

16) Závěr

 

 

 

Usnesení č. 33/2015

 

Zastupitelstvo schválilo program schůze.

 

Pro:     6          proti:   0          zdrželi se:        0

 

Na ověřovatele zápisu byli navrženi paní Mgr. Petra Horáková a pan Josef Sýkora.

 

Usnesení č. 34/2015

 

Jako ověřovatelé zápisu byli schváleni paní Mgr. Petra Horáková a pan Josef Sýkora.

 

Pro:     6          proti:   0          zdrželi se:        0

 

 

Usnesení č. 35/2015

 

Zastupitelstvo projednalo a schválilo rozpočet obce na rok 2016. Rozpočtové příjmy jsou v tisících 1 508,4. Zůstatek z roku 2015 je 4 348. Příjmy celkem jsou 5 856,4. Výdaje jsou 5 856,4. Rozpočet je schválen jako schodkový, schodek je vyrovnán přebytkem z roku 2015.

 

Pro:     6          proti:   0          zdrželi se:        0

 

Usnesení č. 36/2015

 

Zastupitelstvo schválilo cenu vody pro rok 2016. Cena vody je stanovena na 23,- Kč s DPH za 1m3. Pevná složka vodného je stanovena na 437,- Kč. Odběratel, který odebere za rok 19 m3 a více nebude platit pevnou složku.

 

Pro:     6          proti:   0          zdrželi se:        0

 

Usnesení č. 37/2015

 

Zastupitelstvo projednalo a schválilo cenu stočného na rok 2016. Cena stočného se stanovuje na 30,- Kč za osobu a rok.

 

Pro:     6          proti:   0          zdrželi se:        0

 

Usnesení č. 38/2015

 

Zastupitelstvo obce pověřilo kontrolní výbor provedením inventury majetku obce k 31. 12. 2015.

 

Pro:     6          proti:   0          zdrželi se.        0

 

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí zprávu starosty obce o podání žádostí o dotace na rok 2016. Jedná se o žádost do POV na údržbu veřejné zeleně v parku a o žádost na Nadaci ČEZ na autobusovou zastávku.

 

 

 

Usnesení č. 39/2015

 

Zastupitelstvo obce neschválilo dotaci Občanskému sdružení PREVENT,z.s. na spolufinancování protidrogových služeb.

 

Pro:     6          proti:   0          zdrželi se:        0

 

 

 

 

 

Usnesení č. 40/2015

 

Zastupitelstvo projednalo a schválilo zadávací dokumentaci na stavební práce pro projekt Centrální ČOV v obci Dobšice.

Zastupitelstvo jmenuje členy hodnotící komice a náhradníky za účelem posouzení a hodnocení nabídek, která bude i současně komisí pro otevírání obálek s nabídkami uchazečů a prokázání splnění kvalifikace dle zák. č. 137/2006 Sb., v platném znění.

ZADÁVACÍ   ŘÍZENÍ   NA   STAVEBNÍ   PRÁCE - podlimitní  veřejná zakázka zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení  dle § 38 zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění

 

 

Název akce /projektu/:         Centrální ČOV v obci Dobšice   

 

 

CPV                         :  45240000-1 - Výstavba vodních děl

                                  45232421-9 - Čistírny odpadních vod

           

Místo stavby                       :   Obec Dobšice

Okres                                   :   České Budějovice

ZUJ                                       :   536199

NUTS                                    :   CZ031 – Jihočeský  kraj 

                                              CZ0311536199

Právní forma                      :   801

 

 

 

JMENOVÁNÍ   HODNOTÍCÍ  KOMISE

 

Zadavatel  :

Obec Dobšice,

Dobšice 5

375 01 Týn nad Vltavou

IČ: 00581241

DIČ: CZ00581241

Telefon: 385 737 075
Fax:

Www: www.obecdobsice.cz
E-mail: dobsice@quick.cz

 

JMENUJE   členy hodnotící komise a náhradníky za účelem posouzení a hodnocení nabídek, která bude i současně komisí pro otevírání obálek s nabídkami uchazečů  a  prokázání splnění kvalifikace dle zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění.

 

Členové  hodnotící komise

1.            Jaroslav                Švehla

2.            Mgr. Petra Horáková

3.            Václav Krůček

4.            Ing. Martina Hřebeková – odborník - autorizovaná osoba

5.            Zdeňek Sýkora – odborník - autorizovaná osoba

6.            Ing. Libor Kulíř – LIMEX CB a.s. Praha - odborník  - autorizovaná osoba – zapisovatel

 

 

Náhradníci :

 

1.            Josef Sýkora

2.            Martina Fáberová

3.            Jaroslav Cícha

4.          Ing. Milan Průcha  – odborník  - autorizovaná osoba

5.          Ing. Václav Freudl – odborník  - autorizovaná osoba

6.          Ludmila Votavová – LIMEX CB a.s. Praha - odborník  - autorizovaná osoba – zapisovatelka

 

Toto jmenování bylo projednáno zastupitelstvem obce dne 28. 12. 2015 pod číslem usnesení  č. 40/2015

V obci Dobšice  28. 12. 2015

………………………

      zadavatel        

 

Pro:     6          proti:   0          zdrželi se:        0

 

 

Usnesení č. 41/2015

 

Zastupitelstvo projednalo a schválilo smlouvu o zřízení a provozu profilu zadavatele s firmou

RTS, a.s. se sídlem Lazaretní 13, 615 00 Brno.

 

Pro:     6          proti:   0          zdrželi se:        0

 

 

Usnesení č. 42/2015

 

Zastupitelstvo schválilo a uděluje plnou moc k zastupování zadavatele při uveřejňování údajů na informačním systému veřejné správy podle § 157 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách společnosti RTS, a.s. , Lazaretní 13, 615 00 Brno za níž v tomto případě jedná Mgr. Jiří Košulič, ke všem úkonům spojeným s provedením Oznámení profilu zadavatele do Věstníku veřejných zakázek.

 

Pro:     6          proti:   0          zdrželi se:        0