Obec Dobšice

Usnesení ZO

Usnesení zastupitelstva ze dne 28. 12. 2015

Usnesení zastupitelstva obce ze dne 28. 12. 2015

 

 

 

 

Program schůze:

 

 

1) Zahájení

2) Schválení návrhu pořadu jednání

3) Návrh na určení ověřovatelů zápisu jednání

4) Hlasování o složení ověřovatelů zápisu

5) Projednání a schválení rozpočtu na rok 2016

6) Projednání a schválení ceny vody na rok 2016

7) Projednání a schválení ceny stočného na rok 2016

8) Pověření kontrolního výboru k provedení inventury majetku obce

9) Projednání podání žádostí o dotace na rok 2016

10) Projednání žádosti Občanského sdružení PREVENT ,z .s. o dotaci

11) Projednání zadávací dokumentace na stavební práce „ Centrální ČOV v obci Dobšice „

12) Jmenování hodnotící komise a náhradníků pro „Centrální ČOV v obci Dobšice“

13) Projednání smlouvy s RTS, a.s. Brno se sídlem Lazaretní 13, 615 00 Brno o zřízení a provozu profilu zadavatele.

14) Schválení plné moci k zastupování zadavatele při uveřejňování údajů  v informačním systému veřejné správy společnosti RTS, a.s. Brno.

15) Diskuse

16) Závěr

 

 

 

Usnesení č. 33/2015

 

Zastupitelstvo schválilo program schůze.

 

Pro:     6          proti:   0          zdrželi se:        0

 

Na ověřovatele zápisu byli navrženi paní Mgr. Petra Horáková a pan Josef Sýkora.

 

Usnesení č. 34/2015

 

Jako ověřovatelé zápisu byli schváleni paní Mgr. Petra Horáková a pan Josef Sýkora.

 

Pro:     6          proti:   0          zdrželi se:        0

 

 

Usnesení č. 35/2015

 

Zastupitelstvo projednalo a schválilo rozpočet obce na rok 2016. Rozpočtové příjmy jsou v tisících 1 508,4. Zůstatek z roku 2015 je 4 348. Příjmy celkem jsou 5 856,4. Výdaje jsou 5 856,4. Rozpočet je schválen jako schodkový, schodek je vyrovnán přebytkem z roku 2015.

 

Pro:     6          proti:   0          zdrželi se:        0

 

Usnesení č. 36/2015

 

Zastupitelstvo schválilo cenu vody pro rok 2016. Cena vody je stanovena na 23,- Kč s DPH za 1m3. Pevná složka vodného je stanovena na 437,- Kč. Odběratel, který odebere za rok 19 m3 a více nebude platit pevnou složku.

 

Pro:     6          proti:   0          zdrželi se:        0

 

Usnesení č. 37/2015

 

Zastupitelstvo projednalo a schválilo cenu stočného na rok 2016. Cena stočného se stanovuje na 30,- Kč za osobu a rok.

 

Pro:     6          proti:   0          zdrželi se:        0

 

Usnesení č. 38/2015

 

Zastupitelstvo obce pověřilo kontrolní výbor provedením inventury majetku obce k 31. 12. 2015.

 

Pro:     6          proti:   0          zdrželi se.        0

 

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí zprávu starosty obce o podání žádostí o dotace na rok 2016. Jedná se o žádost do POV na údržbu veřejné zeleně v parku a o žádost na Nadaci ČEZ na autobusovou zastávku.

 

 

 

Usnesení č. 39/2015

 

Zastupitelstvo obce neschválilo dotaci Občanskému sdružení PREVENT,z.s. na spolufinancování protidrogových služeb.

 

Pro:     6          proti:   0          zdrželi se:        0

 

 

 

 

 

Usnesení č. 40/2015

 

Zastupitelstvo projednalo a schválilo zadávací dokumentaci na stavební práce pro projekt Centrální ČOV v obci Dobšice.

Zastupitelstvo jmenuje členy hodnotící komice a náhradníky za účelem posouzení a hodnocení nabídek, která bude i současně komisí pro otevírání obálek s nabídkami uchazečů a prokázání splnění kvalifikace dle zák. č. 137/2006 Sb., v platném znění.

ZADÁVACÍ   ŘÍZENÍ   NA   STAVEBNÍ   PRÁCE - podlimitní  veřejná zakázka zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení  dle § 38 zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění

 

 

Název akce /projektu/:         Centrální ČOV v obci Dobšice   

 

 

CPV                         :  45240000-1 - Výstavba vodních děl

                                  45232421-9 - Čistírny odpadních vod

           

Místo stavby                       :   Obec Dobšice

Okres                                   :   České Budějovice

ZUJ                                       :   536199

NUTS                                    :   CZ031 – Jihočeský  kraj 

                                              CZ0311536199

Právní forma                      :   801

 

 

 

JMENOVÁNÍ   HODNOTÍCÍ  KOMISE

 

Zadavatel  :

Obec Dobšice,

Dobšice 5

375 01 Týn nad Vltavou

IČ: 00581241

DIČ: CZ00581241

Telefon: 385 737 075
Fax:

Www: www.obecdobsice.cz
E-mail: dobsice@quick.cz

 

JMENUJE   členy hodnotící komise a náhradníky za účelem posouzení a hodnocení nabídek, která bude i současně komisí pro otevírání obálek s nabídkami uchazečů  a  prokázání splnění kvalifikace dle zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění.

 

Členové  hodnotící komise

1.            Jaroslav                Švehla

2.            Mgr. Petra Horáková

3.            Václav Krůček

4.            Ing. Martina Hřebeková – odborník - autorizovaná osoba

5.            Zdeňek Sýkora – odborník - autorizovaná osoba

6.            Ing. Libor Kulíř – LIMEX CB a.s. Praha - odborník  - autorizovaná osoba – zapisovatel

 

 

Náhradníci :

 

1.            Josef Sýkora

2.            Martina Fáberová

3.            Jaroslav Cícha

4.          Ing. Milan Průcha  – odborník  - autorizovaná osoba

5.          Ing. Václav Freudl – odborník  - autorizovaná osoba

6.          Ludmila Votavová – LIMEX CB a.s. Praha - odborník  - autorizovaná osoba – zapisovatelka

 

Toto jmenování bylo projednáno zastupitelstvem obce dne 28. 12. 2015 pod číslem usnesení  č. 40/2015

V obci Dobšice  28. 12. 2015

………………………

      zadavatel        

 

Pro:     6          proti:   0          zdrželi se:        0

 

 

Usnesení č. 41/2015

 

Zastupitelstvo projednalo a schválilo smlouvu o zřízení a provozu profilu zadavatele s firmou

RTS, a.s. se sídlem Lazaretní 13, 615 00 Brno.

 

Pro:     6          proti:   0          zdrželi se:        0

 

 

Usnesení č. 42/2015

 

Zastupitelstvo schválilo a uděluje plnou moc k zastupování zadavatele při uveřejňování údajů na informačním systému veřejné správy podle § 157 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách společnosti RTS, a.s. , Lazaretní 13, 615 00 Brno za níž v tomto případě jedná Mgr. Jiří Košulič, ke všem úkonům spojeným s provedením Oznámení profilu zadavatele do Věstníku veřejných zakázek.

 

Pro:     6          proti:   0          zdrželi se:        0

Dnes je: 20.04.2019

Dnes má svátek: Marcela

aktluality

Velikonoce IC ETE
více
Opatření obecné povahy
více
Svoz velkorozměrového odpadu
více
Závěrečný účet 2018
více
Stanovení počtu členů volební komise
více
Únor 2019
více
Rozpočtové opatření 2/2019
více
Leden 2019
více
Prosinec 2018
více
Rozpočet 2019
více
Listopad 2018
více
Rozpočtové opatření č. 11
více
MIKULÁŠ
více
Pozvánka - ROZSVÍCENÍ STROMEČKU A PŘEDVÁNOČNÍ POSEZENÍ
více
Rozpočtové opatření č. 10
více
Rozpočtové opatření č. 9
více
Rozpočtové opatření č. 8
více
Rozpočtové opatření č. 7
více
Rozpočtová opatření č. 6.
více
Stanovení počtu členů zastupitelstva obce.
více
Rozpočtové opatření č. 5.
více
Rozpočtové opatření č. 4
více
Závěrečný účet 2017
více
Tabulky zavěrečného účtu 2017
více
Rozpočtové opatření č. 3
více
Výzva pro vlastníky nemovitostí.
více
Rozpočtová změna č. 2
více
Rozpočtové opatření č. 1 2018.
více
Informace k dani z nemovitých věcí pro rok 2018.
více
Střednědobý výhled rozpočtu 2019-2024
více
Rozpočet obce 2018
více
Rozpočtové opatření č. 14
více
Rozpočtové opatření č. 13
více
Rozpočtové opatření č.10,11,12
více
Rozpočtové opatření č 7,8,9
více
Rozpočtové opatření č. 6
více
Rozpočtové opatření č. 5
více
Rozpočtové opatření č. 4
více
Rozpočtové opatření č. 3
více
Rozpočtové opatření č.2
více
Rozočet 2017 a střednědobý výhlad rozpočtu
více
Závěrečný účet II díl
více
Závěrečný účet 2016
více
Rozpočtový výhled 2013-2018
více
Závěrečný účet 2016
více
Rozpočet 2017
více
Závěrečný účet 2015.
více
Rozpočet 2015
více
Rozpočtové opatření č. 1
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 21. 12. 2016
více
Vltavotýnsko.cz
více
Usnasaní zastupitelstva ze dne 31. 10. 2016
více
Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí na ořez popř. odsranění dřevin ohrožující provoz distribuční soustavy.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 4. 8. 2016
více
Program zlepšování kvality ovzduší.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 17. 5. 2016.
více
Písemná zpráva zadavatele o zadání veřejné zakazky.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 15. 4. 2016
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 14. 3. 2016
více
Zrušení zadávacího řízení.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 28. 12. 2015
více
Program obnovy venkova 2016-2022
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 21. 12. 2015.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 30. 11. 2015
více
Upozornění.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 30. 9. 2015
více
Poděkování
více
Pozvánka - Informační centrum ETE
více
Výměna občanských průkazů.
více
Červen 2015
více
Usnasení zastupitelstva ze dne 15. 6. 2015
více
Obecně závazná vyhláška č. 1/2015
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 27. 4. 2015
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 10. 3. 2015.
více
Návštěva Informačního centra JE Temelín.
více
Informace k dani z nemovitých věcí pro rok 2015.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 22. 12. 2014.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 24. 11. 2014.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 24. 11. 2014.
více
Ustavující zasedání obecního zastupitelstva 10. 11. 2014.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 18. 7. 2014.
více
/zemní plán obce
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 9. 6. 2014.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 24. 4. 2014.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 17. 3. 2014.
více
Oznámení o zahájení řízení o vydání územního plánu Dobšice.
více
Posuzování vlivů na životní prostředí Jihočeského kraje.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 16. 12. 2013
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 5. 9. 2013.
více
Usnesení ze dne 13. 5. 2013
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 28. 2. 2013.
více
Veřejná vyhláška
více
Návrh zadání ÚP obce Dobšice
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 21.12.2012
více
Obecně závazná vyhláška č. 1/2012.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 17. 9. 2012.
více
Oznámení o stavebním řízení.
více
Usnesení ze dne 18. 6. 2012
více

Spuštěn nový vzhled internetových stránek.

anketa

Jak se Vám líbí nový vzhled internetových stránek?

Líbí
odpověď Líbí (92%)
92%