Usnesení zastupitelstva ze dne 28. 2. 2013.

Usnesení zastupitelstva ze dne 28. 2. 2013

 

 

 

Program schůze:

 

 

1) Zahájení

2) Schválení návrhu pořadu jednání

3) Návrh na určení ověřovatelů zápisu jednání

4) Hlasování o složení ověřovatelů zápisu

5) Projednání  záměru obce pronajmout a prodat obecní majetek

6) Projednání žádosti o sečení a úklidu trávy na obecních plochách

7) Seznámení zastupitelstva s POV 2013  

8) Seznámení zastupitelstva s průběhem prodeje mateřské školky 

10) Seznámení zastupitelstva s průběhem ZTV kasárna a s příjezdovou komunikací

11) Na žádost firmy GEFOS-TRADE,s.r.o. projednání usnesení zastupitelstva č. 29/2012

12) Projednání možnosti vyloučení z režimu speciálního účtu podle zákona č. 501/2012 Sb., k příjmu výnosu daní nebo podílu na nich a tyto výnosy nadále zasílat na účet č. 31629-231/0100 vedený u KB

13) Diskuse

14) Závěr

 

 

Usnesení č. 01/2013

 

Zastupitelstvo schválilo program schůze

 

Pro:     7          proti:   0          zdrželi se:   0

 

 

Na ověřovatele zápisu byli navrženi pan Václav Krůček ml. a pani Lenka Boháčová

 

Usnesení č. 02/2013

 

Jako ověřovatelé zápisu byli schváleni

 

Pro:     7          proti:   0          zdrželi se:     0

 

Usnesení č. 03/2013

 

Zastupitelstvo schválilo vyhlášení záměru obce na prodej parcely č. 3427/3 .

 

Pro:     7          proti:   0          zdrželi se:     0

 

Usnesení č  04/2013

 

Zastupitelstvo projednalo a schválilo žádost pana Michala Kandy, bytem Dobšice čp. 38 na sečení a úklid trávy v obci. Zastupitelstvo schválilo smlouvu s panem Michalem Kandou na sečení trávy na rok 2013.

 

Pro:     7          proti:   0          zdrželi se:    0

 

Starosta obce seznámil zastupitelstvo s POV na rok 2013.

 

Starosta obce seznámil zastupitelstvo s průběhem prodeje mateřské školky.

 

Starosta seznámil zastupitelstvo s průběhem ZTV kasárna a příjezdovou komunikací.

 

Usnesení č. 05/2013

 

Zastupitelstvo obce projednalo na žádost firmy GEFOS-TRADE,s.r.o. usnesení zastupitelstva obce č. 29/2012 týkající se ceny výkupu pozemků a konstatovalo, že nemá na tomto usnesení co měnit a znova pověřilo starostu obce pro další jednání.

 

Pro:     7          proti:   0          zdrželi se:     0

 

Usnesení č. 06/2013

 

Zastupitelstvo schválilo žádost o vyloučení převodu výnosu daní nebo podílu na nich na účty podřízené státní pokladně. Převody výnosu daní nebo podílu na nich žádá obec Dobšice nadále zasílat na její bankovní účet č. 31629-231/0100 vedený u Komerční banky Týn nad Vltavou.

 

Pro:     7          proti:   0          zdrželi se:     0