usnesení zastupitelstva ze dne 30.9.2010.

Usnesení ze schůze zastupitelstva ze dne 30. 9. 2010
 
 
Usnesení č. 17/10
 
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo smlouvu o smlouvě budoucí mezi obcí Dobšice a Ing.Jakubem Uvírou a Ing. Veronikou Uvírovou Borkovou o prodeji nemovitosti v katastrálním území Dobšice u Týna nad Vltavou, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, katastrální pracoviště České Budějovice na LV č. 1 pro obec Dobšice a to:
dům čp. 4 postavený na stp. č. 163 v Dobšicích
stp. č. 163 o výměře 223m2, stp. č. 174 o výměře 32m2 a stp. č. 175 o výměře 30 m2, vše v       Dobšicích,
budovy bez čp. - jiná stavba, postavené na stp. č. 174 a 175 v Dobšicích,
pozemek parcel. č. 70/2 - ostatní plocha o výměře 2050 m2 v Dobšicích. za obapolně ujednanou částku 1.304.650,- Kč a pověřilo starostu obce podepsáním této smlouvy za splnění podmínky, že alespoň jeden z uchazečů bude trvale přihlášen k pobytu v obci Dobšice.
 
Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci starosty obce o dotacích na rok 2010.