Usnesení zastupitelstva ze dne 30. 9. 2015

Usnesení zastupitelstva ze dne 30. 9. 2015

 

 

 

Program schůze:

 

 

1) Zahájení

2) Schválení návrhu pořadu jednání

3) Návrh na určení ověřovatelů zápisu jednání

4) Hlasování o složení ověřovatelů zápisu

5) Informace starosty obce o dotačních titulech na ZTV Kasárna

6) Informace místostarostky obce o Oranžovém roku

7) Návrh na konání kulturních akcí na rok 2016

8) Informace starosty obce o poskytnuté dotaci na les

9) Informace starosty obce o daru od Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje

10) Pověření kontrolního výboru na provedení inventury a sepsání majetku SDH Dobšice

11) Projednání žádosti FbC Týn nad Vltavou o poskytnutí finančního příspěvku na rok 2015

12)Diskuse

13) Závěr

 

 

Usnesení č. 19/2015

 

Zastupitelstvo schválilo program schůze.

 

Pro:     6          Proti:   0          Zdrželi se:       0

 

Na ověřovatele zápisu jednání byli navrženi  paní Mgr. Petra Horáková a pan Jaroslav Cícha.

 

Usnesení č. 20/2015

 

Jako ověřovatelé zápisu byli schváleni paní Mgr. Patra Horáková a pan Jaroslav Cícha.

 

Pro:     6          Proti:   0          Zdrželi se:       0

 

Starosta informoval zastupitelstvo o dotačních titulech na ZTV Kasárna. Dosud nebyl vyhlášen žádný dotační titul, podle kterého by obec mohla požádat o dotaci.

 

Místostarostka obce informovala zastupitelstvo o Oranžovém roku 2015.

 

Usnesení č.21/2015

 

Zastupitelstvo schválilo plán kulturních akcí na rok 2016 a konstatovalo, že kulturní akce na rok 2016 se budou odvíjet podle Oranžového roku.

 

 

 

Pro:     6          Proti:   0          Zdrželi se:       0

 

Zastupitelstvo vzalo na vědomí, že obec obdržela dotaci od Jihočeského kraje na Zalesnění a zajištění a výchovu porostů 5 216,- Kč.

 

Usnesení č. 22/2015

 

Zastupitelstvo schválilo přijetí daru šesti hasičských přileb od Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje v ceně 68 940,- Kč tj. 11 490,- Kč za jednu přilbu. Přilby budou zařazeny do majetku obce.

 

Pro:     6          Proti:   0          Zdrželi se.       0

 

Usnesení č. 23/2015

 

Zastupitelstvo pověřilo kontrolní výbor provedením inventury a sepsáním majetku SDH Dobšice.

 

Pro:     6          Proti:   0          Zdrželi se:       0

 

Usnesení č. 24/2015

 

Zastupitelstvo schválilo  finanční příspěvek FbC Týn nad Vltavou 3 000,- Kč na rok 2015 na hráče, kteří mají trvalý pobyt v obci Dobšice.

 

Pro:     6          Proti:   0          Zdrželi se:       0