Usnesení zastupitelstva ze dne 4. 8. 2016

Usnesení zastupitelstva ze dne 4. 8. 2016

 

Program schůze:

 

1) Zahájení

2) Schválení návrhu pořadu jednání

3) Návrh na určení ověřovatelů zápisu jednání

4) Hlasování o složení ověřovatelů zápisu jednání

5) Vyhlášení výběrového řízení na ZTV v obci Dobšice „ KASÁRNA“

6) Schválení závěrečného účtu Sdružení měst a obcí Bukovská voda

7)  Schválení věcného břemene pro kabelový pilíř SR 322 na parcel. č. 88/12 (kasárna)

8) Diskuse

9) Závěr

 

Usnesení č. 64/2016

 

Zastupitelstvo schválilo program schůze.

 

Pro:     5          proti:   0          zdrželi se:        0

 

Na ověřovatele zápisu byli navrženi pan Josef Sýkora a paní Zdeňka Božovská.

 

Usnesení č. 65/2016  

 

Jako ověřovatelé zápisu byli schváleni pan Josef Sýkora a paní Zdeňka Božovská.

 

Pro:     5          proti:   0          zdrželi se:        0

 

Usnesení č. 66/2016

Zastupitelstvo nerozhodlo o vypsání výběrového řízení a odložilo rozhodnutí na příští schůzi zastupitelstva.

 

Pro:     5          proti:   0          zdrželi se:        0

 

Usnesení č. 67/2016

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí závěrečný účet a zprávu dozorčí rady SMO Bukovská voda za rok 2015.

 

 

Pro:     5          proti:   0          zdrželi se:        0

 

 

Usnesení č. 68/2016

 

 

Obec Dobšice nemůže uzavřít smlouvu o věcném břemeni na pozemku parc. č. 88/12 v katastrálním území Dobšice u Týna nad Vltavou, protože na této parcele neměla žádná stavba stát.

Ve vyjádření ke stavbě energetického zařízení-kabelového pilíře PSR322 ze dne 25. 6. 2015 obec Dobšice vydala zamítavé stanovisko. Obec Nesouhlasí, aby tato stavba stála na parcele č. 88/12. Obec tuto parcelu potřebuje ke stavbě „ Vodovod a kanalizace ZTV v obci Dobšice“. V kolaudačním souhlasu s užíváním stavby vydaném Městským úřadem v Týně nad Vltavou dne 3. 5. 2016 je uvedena pouze parcela č. 88/11.

 

Pro:     5          proti:   0          zdrželi se:        0