Usnesení zastupitelstva ze dne 5. 9. 2013.

Usnesení zastupitelstva ze dne 5. 9. 2013

 

 

Program schůze:

 

 

1) Zahájení

2) Schválení návrhu pořadu jednání

3) Návrh na určení ověřovatelů zápisu jednání

4) Hlasování o složení ověřovatelů zápisu

5) Zpráva starosty obce o jednání s JETE Temelín

6) Projednání smlouvy o budoucí dohodě o převzetí stavebního objektu

6) Diskuse

7) Závěr

 

 

 

 

Usnesení č. 18

 

Zastupitelstvo schválilo program schůze

 

Pro:     6          proti:   0          zdrželi se:        0

 

 

 

Na ověřovatele zápisu byli navrženi pan Pavlásek Ladislav a pan Sýkora Josef

 

 

Usnesení č. 19

 

Jako ověřovatelé zápisu byli schváleni pan Pavlásek Ladislav a pan Sýkora Josef

 

Pro:     6          proti:   0          zdrželi se:        0

 

 

 

Starosta obce informoval zastupitelstvo s jednáním se zástupci firmy ČEZ, a.s.

 

Usnesení č. 20

Zastupitelstvo přidalo v článku 1. 1. Článek 1.2.  Tato smlouva nenahrazuje souhlas obce s odprodejem pozemků ve vlastnictví obce stavbou dotčených.

Zastupitelstvo projednalo a schválilo takto upravenou  Smlouvu o budoucí dohodě o převzetí stavebního objektu mezi obcí Dobšice a firmou ČEZ, a.s. .

 

Pro:     6          proti:   0          zdrželi se:        0