Usnesení zastupitelstva ze dne 9. 6. 2014.

Usnesení zastupitelstva ze dne 9. 6. 2014

 

Program schůze:

 

 

1) Zahájení

2) Schválení návrhu pořadu jednání

3) Návrh na určení ověřovatelů zápisu jednání

4) Hlasování o složení ověřovatelů zápisu

5) Projednání závěrečného účtu obce

6) Projednání nabídky firmy PARTNER s.r.o. na zakoupení nového počítače

7) Zpráva starosty obce o Oranžovém roku 2014

8) Zpráva starosty obce o ZTV Kasárna

9) Zpráva starosty obce o polním hnojišti v lokalitě kasárna

10) Různé

11) Závěr

 

Usnesení č. 13/2014

 

Zastupitelstvo schválilo program schůze

 

Pro:     6          proti:   0          zdrželi se:        0

 

Na ověřovatele zápisu byli navrženi Pani Marie Fáberová a pan Josef Sýkora.

 

Usnesení č. 14/2014

 

Jako ověřovatelé zápisu byli schváleni pani Marie Fáberová a pan Josef Sýkora

 

Pro:     6          proti.   0          zdrželi se:        0

 

Usnesení č. 15/2014

 

Zastupitelstvo projednalo a schválilo závěrečný účet obce bez výhrad. Při kontrole hospodaření byly zjištěny tyto chyby a nedostatky.

Nebyla podána písemná informace přezkoumávajícímu orgánu o přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě do 15 dnů od projednání závěrečného účtu.

Zastupitelstvo uložilo starostovi obce dodržovat zákonné lhůty.

Územní celek neúčtoval k okamžiku uskutečnění účetního případu při převodech vlastnictví k nemovitostem, které podléhaly vkladu do katastru nemovitostí.

Zastupitelstvo uložilo účetní obce správně účtovat při převodech vlastnictví k nemovitostem.

Zastupitelstvo uložilo starostovi obce podat zprávu Krajskému úřadu do 23. 6. 2014.

 

Pro:     6          proti:   0          zdrželi se:        0

 

Usnesení č. 16/2014

 

Zastupitelstvo projednalo nabídku firmy PARTNER s.r.o. na pořízení počítače a schválilo nákup počítače DELL za 21 633,00 Kč s DPH.

 

Pro:     6          proti:   0          zdrželi se:        0

 

Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu starosty obce o probíhajícím Oranžovém roce 2014.

 

Starosta obce informoval zastupitelstvo o ZTV Kasárna. Zastupitelstvo vzalo informaci na vědomí.

 

Starosta informoval zastupitelstvo o probíhajícím řízení o odstranění polního hnojiště v lokalitě kasárna, které vede odbor životního prostředí Městského úřadu Týn nad Vltavou.