Usnesení zastupiutelstva ze dne 22. 11. 2010.

Usnesení ze schůze zastupitelstva obce ze dne 22. 11. 2010
 
Usnesení č. 14/11/2010
 
Zastupitelstvo schvaluje program schůze zastupitelstva:
 
1) Zahájení
2) Schválení návrhu pořadu jednání
3) Určení ověřovatelů zápisu jednání
4) Zřízení výboru pro občanské záležitosti a kulturu
5) Rozhodnutí o odměně předsedy výboru pro občanské záležitosti a kulturu
6) Volba předsedy výboru pro občanské záležitosti a kulturu
7) Volba členů výboru pro občanské záležitosti a kulturu
8) Volba členů finančního výboru
9) Volba členů kontrolního výboru
10) Projednání možnosti žádosti v rámci Programu obnovy venkova na r. 2011
11) Diskuse
12) Závěr
 
Pro: .7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
 
 
Usnesení č. 15/11/2010
 
Zastupitelstvo obce určuje ověřovateli zápisu pani Lenku Boháčovou a pana Josefa Sýkoru a zapisovatelem pana Václava Krůčka st.
 
Pro:.7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
 
Usnesení č. 16/11/2010
 
Na návrh předsedajícího zřizuje zastupitelstvo obce výbor pro občanské záležitosti a kulturu.
 
Pro:.7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
 
 
Usnesení č. 17/11/2010
 
Zastupitelstvo obce v souladu s § 77 odst.3 písm.b) zákona o obcích stanoví, že neuvolněnému členovi zastupitelstva, který současně vykonává funkci předsedy výboru pro občanské záležitosti a kulturu bude odměna poskytována ve výši 620,- Kč za měsíc.
 
Pro:.7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
 
Usnesení č. 18/11/2010
 
Zastupitelstvo obce volí předsedou výboru pro občanské záležitosti a kulturu paní Lenku Boháčovou.
 
Pro:.7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
 
Usnesení č. 19/11/2010
 
Zastupitelstvo obce volí členy výboru pro občanské záležitosti a kulturu paní Marii Sýkorovou a paní Zdeňku Božovskou.
 
 
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
 
Usnesení č. 20/11/2010
 
Zastupitelstvo obce volí členy finančního výboru pana Karla Lukšíka ml. a pana Stanislava Sýkoru ml.
 
 
 
Pro:.7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
 
 
Usnesení č. 21/11/2010
 
Zastupitelstvo obce volí členy kontrolního výboru pana Ladislava Božovského a pana Marka Růžičku.
 
 
 
 
Zastupitelstvo vzalo na vědomí návrh na dotace v rámci programu obnovy venkova.
 
Během diskuse zastupitelstvo rozhodlo, o přidělení peněz z Oranžového roku na pořádání poslední  leče částku 5 000,- Kč.
 
Pro: 7 Proti: 0            Zdrželi se: 0
 
 
 
Zapisovatel Václav Krůček st.
 
Ověřovatelé Boháčová Lenka
                   . Sýkora Josef
 
 
Starosta  Novák Ladislav