Usnesení ze dne 13. 5. 2013

Usnesení zastupitelstva ze dne 13. 5. 1013

 

Program schůze

 

1) Zahájení

2) Schválení návrhu pořadu jednání

3) Návrh na určení ověřovatelů zápisu jednání

4) Hlasování o složení ověřovatelů zápisu

5) Projednání a schválení závěrečného účtu obce za rok 2012

6) Projednání a schválení návrhu zadání územního plánu obce Dobšice

7) Projednání žádosti pani Taťjany Plosové o koupi parcely č. 3427/3

8) Projednání návrhu rozpočtu sdružení měst a obcí Vltava

9) Projednání záměru obce pronajmout objekt bývalé prodejny

10) Informace starosty obce o probíhajícím jednání s firmou GEFOS-TRADE,s.r.o. o výkupu pozemků

11) Informace starosty obce o kontrole Finančního úřadu o zahájení daňové kontroly

12) Diskuse

13) Závěr

 

Usnesení č. 07/2013

 

Zastupitelstvo schválilo program schůze

 

Pro:     7          proti:   0          zdrželi se:        0

 

Na ověřovatele zápisu byli navrženi pan Sýkora Josef a pan Pavlásek Ladislav

 

Usnesení č. 08/2013

 

Jako ověřovatelé zápisu byli schváleni

 

Pro:     7          proti.   0          Zdrželi se.       0

 

Usnesení č. 09/2013

 

Zastupitelstvo vzalo na vědomí výsledek přezkoumání hospodaření obce za rok 2012

 

Pro:     7          proti:   0          zdrželi se:        0

 

Usnesení č.10/2013

 

Zastupitelstvo projednalo a schválilo závěrečný účet obce bez výhrad. Při kontrole hospodaření byly zjištěny tyto chyby a nedostatky.

Kontrolou inventarizace účtu 031- pozemky bylo zjištěno, že obec nevytvořila analytické účty v souladu a ČÚS 701.

Zastupitelstvo uložilo účetní obce napravit tento nedostatek při příští inventuře za rok 2013.

 

Pro:     7          proti.   0          zdrželi se:        0

 

Usnesení č. 11/2013

 

Zastupitelstvo projednalo a schválilo návrh zadání územního plánu obce Dobšice.

 

Pro:     7          proti.   0          zdrželi se:        0

 

Usnesení č. 12/2013

 

Zastupitelstvo projednalo a schválilo prodej parcely č. 3427/3 v katastrálním území Dobšice u Týna nad Vltavou o výměře 59m2 pani Taťjaně Plosové, bytem Dobšice čp. 34 za cenu 40 Kč za m2. Náklady na prodej pozemku bude hradit pani Taťjana Plosová.

 

Pro:     7          proti.   0          zdrželi se:        0

 

Usnesení č. 13/2013

 

Zastupitelstvo projednalo a schválilo rozpočet Sdružení měst a obcí Vltava na rok 2013. Příjmy 491 000,- výdaje 110 000,- . Rozdíl bude použit k úhradě úvěru.

 

Pro:     7          proti:   0          zdrželi se:        0

 

Usnesení č. 14/2013

 

Zastupitelstvo obce vyhlašuje podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích , ve znění pozdějších předpisů  záměr pronajmout budovu bývalého obchodu v obci Dobšice.

 

Pro:     7          proti.   0          zdrželi se:        0

 

Starosta obce informoval zastupitelstvo o probíhajícím jednání o výkupu pozemků na výstavbu přeložky silnice do Veselí nad Lužnicí.

 

Starosta informoval zastupitelstvo o kontrole Finančního úřadu o zahájení daňové kontroly

na projekt CZECH-POINT