Usnesení ze dne 18. 6. 2012

Usnesení ze dne 18. 6. 2012

 

 

Usnesení č. 9/2012

 

Zastupitelstvo schválilo pořad jednání bez připomínek.

 

Pro:       7             Proti:     0             Zdrželi se:           0

 

 

Usnesení  č. 10/2012

 

Jako ověřovatele zápisu schválilo zastupitelstvo  pí Lenka Boháčová a pan Sýkora Josef.

 

Pro:       7             Proti:     0             Zdrželi se:           0

 

 

Zastupitelstvo vzalo na vědomí  výsledek přezkoumání hospodaření obce za rok 2011.

 

 

Usnesení č. 11/2012

 

 

Zastupitelstvo  projednalo a schválilo závěrečný účet obce bez výhrad.

Při kontrole hospodaření obce nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.

 

Pro:       7             Proti:     0             Zdrželi se:           0

 

 

Usnesení č.  12/2012

 

Zastupitelstvo pověřilo starostu a místostarostu obce  k jednání se zájemcem o  odprodej části parcely č. 88/1.

 

 

Pro:       7             Proti:     0             Zdrželi se:           0

 

 

Starosta seznámil zastupitelstvo s průběhem Oranžového roku a s přípravami na setkání rodáků.