Usnesení ZO

Usnesení ze dne 21. 12. 2010.

Usnesení zastupitelstva obce ze dne 21. 12. 2010
 
Usnesení č. 22/12/2010
 
Zastupitelstvo schvaluje program schůze zastupitelstva.
 
 
 
 
Na návrh starosty obce byly do programu schůze zařazeny tyto body
Stanovení ceny vody pro rok 2011
Stanovení stočného na rok 2011
Doplnění kontrolního výboru
 
Pro: 7              Proti:   0          Zdrželi se: 0
 
Usnesení č. 23/12/1010
 
Jako ověřovatele zápisu pověřuje zastupitelstvo pana Pavláska Ladislava a Pana Václava krůčka ml-
 
Pro: 7 
 
 
Usnesení č. 24/12/2010
 
Zastupitelstvo schvaluje rozpočet obce na rok 2011. Rozpočtové příjmy jsou 1 277,1 Kč,-. Výdaje jsou 2 277,1 Kč,-. Zůstatek z roku 2010 je 1 000,- Kč.
Rozpočet je schválen jako schodkový, schodek je vyrovnán přebytkem z roku 2010 a tento přebytek bude použit na výstavbu čističky odpadních vod.
 
Pro: 7              Proti:   0          Zdrželi se: 0
 
Usnesení č. 25/12/2010
 
Zastupitelstvo obce převádí pravomoc rady obce provádět rozpočtová opatření podle § 102 odst. 2) písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění na starostu obce v tomto rozsahu. Na příjmové stránce všechna opatření a na výdajové stránce do částky 50 000,- Kč.
 
Pro: 7              Proti:   0          Zdrželi se: 0
 
 
Usnesení č. 26/12/2010
 
Zastupitelstvo obce v souladu s § 9 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu schvaluje zřízení „ Rady obcí pro udržitelný rozvoj území“ jako zvláštního orgánu obce s rozšířenou působností a zároveň jmenuje jako jejího člena pana Ladislava Nováka.
 
Pro: 7              Proti:   0          Zdrželi se: 0
 
 
Usnesení č. 27/12/2010
 
Zastupitelstvo projednalo žádost pana Miloslava Buřila na poskytnutí dotace na provoz pojízdné prodejny a schválilo dotaci 5 000,- Kč na rok 2011.
 
Pro: 7              Proti:   0          Zdrželi se: 0
 
 
Usnesení č. 28/12/2010
 
Zastupitelstvo pověřilo kontrolní výbor provedením inventury majetku obce k 31. 12. 2010.
 
Pro: 7              Proti:   0          Zdrželi se: 0
 
Starosta obce seznámil zastupitele obce se žádostí o zařazení akce do“ Seznamu akcí Programu MZe 129 180“ ( výstavba čističky odpadních vod).
 
 
Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu o částečném přezkoumání hospodaření obce za rok 2010.
 
Usnesení č. 29/12/2010
 
Zastupitelstvo projednalo a schválilo cenu vody a cenu stočného na rok 2011. Cena vody byla stanovena na 24,20,- Kč s DPH za 1m3. Pevná složka vodného byla stanovena na 432,- Kč S DPH. Odběratel, který odebere za rok 18m3 a více nebude pevnou složku vodného platit.
Cena stočného byla stanovena na 30,- Kč s DPH na osobu a rok.
 
Pro: 7              Proti:   0          Zdrželi se: 0
 
Zastupitelstvo vzalo na vědomí, že pan Marek Růžička rezignoval na člena  kontrolního výboru.
 
Usnesení č. 30/12/2010
 
Na návrh předsedy kontrolního výboru pani Marie Fáberové zvolilo zastupitelstvo obce pani Marii Cíchovou za člena kontrolního výboru.
 
Pro: 7              Proti:   0          Zdrželi se: 0