Usnesení ze dne 31.3.2011.

 

Usnesení zastupitelstva obce ze dne 31. 3. 2011

 

Usnesení č. 1/2011

Zastupitelstvo schválilo program schůze

 

Usnesení č. 2/2011

Zastupitelstvo schválilo ověřovatele zápisu pana Václava Krůčka ml. a pana Josefa Sýkoru.

 

Usnesení č. 3/2011

Zastupitelstvo obce schválilo závěrečný účet obce Dobšice za rok 2010 bez výhrad.

 

Usnesení č. 4/2011

 

Zastupitelstvo přijalo opatření k nápravě chyb a nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření obce za rok 2010.

§2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem

Při kontrole účtu 031 pozemky byly zjištěny rozdíly mezi údaji z katastru nemovitostí a údaji v inventurním soupisu.

Bude napraveno inventarizací k 31. 12. 2011

Kontrolou soupisů účtu 021 stavby bylo zjištěno, že některé budovy a stavby jsou zapsány na dvou analytických účtech v několika položkách ( kanalizace, veřejné osvětlení, kulturní dům).

Bude napraveno inventarizací k 31. 12. 2011

Kontrolou inv. soupisu účtu 041 nedokončený dlouhodobý majetek bylo zjištěno, že je nesprávně evidován ÚP obce, který byl dokončen v roce 2002.

Bude napraveno inventarizací k 31. 12. 2011.

Kontrolou účtu 378 ostatní krátkodobé závazky bylo zjištěno, že je vykázán zůstatek k 31. 12. 2010 6 500,- Kč. Stav účtu nebyl doložen. Dále bylo zjištěno, že byl špatně zaúčtován příjem dotace.

Bude napraveno 1. 4. 2011. Byl dán příkaz účetní obce, aby dodržovala postupy účtování.

Obec chybně vymezila náklady související s pořízením dlouhodobého nehmotného majetku.

Obec koupila pozemky v hodnotě 34 650,- Kč, dále zaplatila výdaje spojené se sepsáním kupní smlouvy v hodnotě 3 100,- Kč. Tyto náklady nebyly účtovány jako náklady související s pořízením majetku.

Bude napraveno inventarizací k 31. 12. 2011.

 

 

Usnesení č. 5/2011

 

Zastupitelstvo obce Dobšice vydalo změnu č. 2 územního plánu obce Dobšice.

 

Starosta obce seznámil zastupitelstvo s Osoblažskou výzvou „ výzva starostů okresu Bruntál za důstojnost venkovských samospráv“.

Zastupitelstvo schválilo připojení k výzvě.

 

Starosta obce seznámil zastupitelstvo s novou pojistnou smlouvou obce Dobšice. Zastupitelstvo vzalo novou smlouvu na vědomí.

 

Starosta obce informoval zastupitelstvo s průběhem vyřizování dotací na rok 2011.

 

Starosta obce informoval zastupitelstvo, že v roce 2015 končí ÚP obce Dobšice a bude se muset zpracovat nový ÚP obce.