Usnesení ze IV zasedání obecního zastupitelstva.

Usnesení ze IV zasedání zastupitelstva obce.

Zastupitelstvo vzalo na vědomí:

Smlouvu o poskytnutí účelové dotace v rámci Programu obnovy venkova.

Zastupitelstvo projednalo a schválilo:

usnesení č. 16
Dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů.

usnesení č. 17
Pronájem budovy obchodu v Dobšicích v katastrálním území Dobšice u Týna nad Vltavou parcel. č. 135, bez čísla popisného jako prodejnu a sklad gastrotechniky za měsíční nájemné ve výši 2,500.-  panu Martinu Žižkovi. Zastupitelstvo pověřilo starostu obce k podepsání nájemní smlouvy ve které bude stanoveno v případě zájmu o otevření prodejny potravin dvouměsíční výpovědní lhůta.

usnesení č. 18
Smlouvu o dílo č. 841/HC/11/06  „ Oprava místních komunikací Ke křížku“.

usnesení č. 19
Podmínky pro prominutí a snížení poplatku za skládkování domovního odpadu. Pro děti do třech let věku včetně roku dovršení tří let osvobození od poplatku. Pro osoby trvale hlášené v obci, ale převážnou část roku žijící mimo obec Dobšice snížení poplatku na 50%. Rodiče dětí musí při narození dítěte požádat o snížení poplatku. Ostatní musí žádat každý rok.

usnesení č. 20
Rozpočtová změna č. 2 . Příjem na opravu místních komunikací 150 000.- a na volby 16 400.-.
navýšení 3631 - 5154 veř. osvětlení 50 000.-, 6171 - 5137 majetek obce 30 000,- 2212 - 5171 místní komunikace 86 400,-. Tiskopis bude součástí zápisu z jednání jako příloha.