Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Dobšice konaného dne 30. 1. 2006.

USNESENÍ Z I. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE DOBŠICE KONANÉHO DNE 30. 1. 2006

 

I. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje:

1)  Dodatek č. 1 ke smlouvě o nakládání a přepravě odpadu uzavřenou obcí Dobšice a A.S.A. České Budějovice s.r.o..
2)  Obecně závaznou vyhlášku obce Dobšice č. 1/2006 kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 9/2003 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
3)  Uhrazení faktury obcí Dobšice  v částce 5 985,- Kč za únik vody na přípojce ke školce.
4)  Koupi dvou teplovzdušných kamen na dřevo pro Kulturní dům od firmy ing. Ivo Duchoň.


II. Zastupitelstvo obce po projednání neschvaluje:

1)  Prodej akcií České spořitelny firmě Finance Zlín a.s..