Obec Dobšice

Usnesení ZO

Ustavující zasedání obecního zastupitelstva 10. 11. 2014.

Obec Dobšice

IČ: 00581241

375 01 Týn nad Vltavou

 

 

Zápis

z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dobšice,

konaného dne 10. 11. 2014, od 18,00 hodin.

 

 

            Zasedání Zastupitelstva obce Dobšice zahájil v 18,00 hodin nejstarší člen zastupitelstva pan Ladislav Novák (“dále jako předsedající“).

Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce předáno osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění.

 

Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu s § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění.

 

Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 1) konstatoval, že přítomno je všech 7 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné.

 

Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornil přítomné členy zastupitelstva, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55 zákona č. 491/2001 Sb., ).

Předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích.

Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce (města, městyse) a jejích (jeho) občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.

 

Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou a předsedající vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova “ slibuji“ a podpisem na připraveném archu. (  příloha č. 2).

 

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu paní Mgr. Petru Horákovou a pana Josefa Sýkoru a zapisovatelem Martinu Fáberovou.

 

Usnesení č. 1/ 11/2014

Zastupitelstvo obce určuje ověřovateli zápisu paní Mgr. Petru Horákovou  a pana Josefa Sýkoru a zapisovatelem paní Martinu Fáberovou.

Pro   7   Proti   0      Zdrželi se   0

Usnesení č. 1/11/2014 bylo schváleno.

 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva.

 

 

 

Usnesení č. 2 /11/2014

 

Zastupitelstvo schvaluje program ustavujícího zasedání:

1) Volba starosty a místostarosty

            a) určení počtu místostarostů

            b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě              

                uvolnění

            c) určení volby starosty a místostarosty

            d) volba starosty

            e) volba místostarosty

2) Zřízení finančního a kontrolního výboru

            a) určení počtu členů kontrolního a finančního výboru

            b) volba předsedy finančního výboru

            c) volba předsedy kontrolního výboru

            d) volba členů finančního výboru

            e) volba členů kontrolního výboru

3) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva

4) Diskuse

 

Pro:     7          Proti:              0          Zdrželi se:      0

Usnesení č. 2/11/2014 bylo schváleno

 

Určení počtu místostarostů:

 

Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo volilo pouze jednoho místostarostu.

 

Usnesení č. 3/11/2014

Zastupitelstvo obce schválilo zvolení jednoho místostarosty.

 

Pro:     7          .Proti:              0          Zdrželi se:      0

Usnesení č. 3/11/2014 bylo schváleno

 

Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění:

 

Předsedající navrhl, aby žádná funkce nebyla vykonávána jako dlouhodobě uvolněná.

 

Usnesení č. 4/11/2014

 

 

Zastupitelstvo obce schválilo, že žádná funkce nebude vykonávána jako dlouhodobě uvolněná.

 

Pro:     7          Proti:               0          .Zdrželi se:      0

Usnesení č. 4/11/2014 bylo schváleno.

 

Určení způsobu volby starosty a místostarosty:

 

Předsedající konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty a místostarosty veřejně hlasováním. Předsedající dále upozornil, že nejdříve bude volen starosta a potom místostarosta.

 

Usnesení č.5/11/2014

 

Zastupitelstvo obce schvaluje volbu starosty a místostarosty veřejným hlasováním.

 

Pro:     7          Proti:               0          Zdrželi se:       0

Usnesení č. 5/11/2014 bylo schváleno

 

Volba starosty obce:

 

Členka zastupitelstva paní Martina Fáberová   navrhla na funkci starosty obce pana Ladislava Nováka.

 

Usnesení č. 6/11/2010

 

Zastupitelstvo obce Dobšice volí starostou obce pana Ladislava Nováka.

 

Pro:     7          Proti:               0          Zdrželi se:       0

Usnesení č. 6/11/2014 bylo schváleno.

 

Po zvolení starosty převzal starosta vedení zasedání (dále veden jako předsedající).

 

Volba místostarosty obce:

 

Člen zastupitelstva pan Ladislav Novák navrhl na funkci místostarosty obce paní Mgr. Petru Horákovou.

 

Usnesení č. 7/11/2014

 

Zastupitelstvo obce Dobšice volí místostarostou obce paní Mgr. Petru Horákovou.

 

Pro:     7          .Proti:              0          Zdrželi se:       0

Usnesení č. 7/11/2014 bylo schváleno.

 

Zřízení finančního a kontrolního výboru:

 

Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo kontrolní a finanční výbor a každý z nich bude mít tři členy.

 

Usnesení č. 8/11/2014

 

Zastupitelstvo obce Dobšice zřizuje finanční a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné.

 

Pro:     7          Proti:               0          Zdrželi se:       0

Usnesení č. 8/11/2014 bylo schváleno.

 

Volba předsedy finančního výboru:

 

Člen zastupitelstva pan Ladislav Novák navrhl zvolit do funkce předsedy finančního výboru paní Martinu Fáberovou.

 

Usnesení č. 9/11/2014

 

Zastupitelstvo obce Dobšice volí předsedou finančního výboru paní Martinu Fáberovou.

 

Pro:     7          Proti:               0          Zdrželi se:       0

Usnesení č. 9/11/2014 bylo schváleno.

 

Volba předsedy kontrolního výboru:

 

Člen zastupitelstva pan Ladislav Novák navrhl zvolit do funkce předsedy kontrolního výboru pana Josefa Sýkoru.

 

Usnesení č. 10/11/2014

 

Zastupitelstvo obce Dobšice volí předsedou kontrolního výboru pana Josefa Sýkoru.

Pro:     7          .Proti:              0          Zdrželi se:       0

Usnesení č. 10/11/2014 bylo schváleno.

 

Volba členů finančního a kontrolního výboru:

 

Předsedající navrhl, aby pro nedostatek kandidátů na členy výborů zastupitelstvo zvolilo členy těchto výborů na příštím zasedání.

 

Usnesení č. 11/11/2010

 

Zastupitelstvo obce Dobšice odkládá volbu členů finančního a kontrolního výboru pro nedostatek kandidátů na členství ve výborech  na příští zasedání. Dále zastupitelstvo uložilo předsedům výborů, aby na příštím zasedání zastupitelstva obce navrhli členy výborů.

 

Pro:     7          Proti:               0          Zdrželi se:       0

Usnesení č. 11/11/2014 bylo schváleno.

 

Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva:

 

Předsedající navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla poskytována měsíční odměna ve výši 280,- Kč. Předsedající dále navrhl měsíční odměnu za výkon funkce starosty ve výši 9 140,- Kč, místostarosty ve výši 7 420,- Kč a  předsedů výborů ve výši 340,- Kč hrubého.

 

Usnesení č. 12/11/2014

 

Zastupitelstvo obce Dobšice v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 280,- Kč měsíčně, za výkon funkce starosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 9 140,- Kč měsíčně, za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 7 420,- Kč měsíčně, za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva ve výši 340,- Kč měsíčně. Odměny budou poskytovány ode dne zvolení do těchto funkcí.

 

Pro:     7          Proti:               0          Zdrželi se:       0

Usnesení č. 12/11/2014 bylo schváleno.

 

Souběh odměn při souběhu výkonu několika funkcí neuvolněného člena zastupitelstva:

 

 

Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo obce v souladu s § 77 odst. 3 písm. b) zákona o obcích určilo, že v případě souběhu odměn za výkon funkce neuvolněným členem zastupitelstva obce budou takovému členovi poskytovány odměny ve výši 620,. Kč za měsíc.

 

Usnesení č. 13/11/2010

 

Zastupitelstvo obce Dobšice v souladu s § 77 odst. 3 písm. b) zákona o obcích stanoví, že neuvolněnému členovi zastupitelstva, který současně vykonává funkci předsedy výboru bude odměna poskytována ve výši 620,- Kč za měsíc.

 

Pro:     7          Proti:               0          Zdrželi se:       0

Usnesení č. 13/11/2014 bylo schváleno.

 

Diskuse:

Diskuse probíhala během jednání zastupitelstva obce.

 

Předsedající ukončil zasedání v 18,35 hod.

 

 

Přílohy:

 

  1. Prezenční listina
  2. Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva obce
  3. Zveřejněná informace,o konání ustavujícího zasedání

 

 

Zapisovatel: Martina Fáberová

 

Ověřovatelé: Josef Sýkora

 

                    Mgr. Petra Horáková

 

Starosta: Ladislav Novák

 

 

Dnes je: 20.04.2019

Dnes má svátek: Marcela

aktluality

Velikonoce IC ETE
více
Opatření obecné povahy
více
Svoz velkorozměrového odpadu
více
Závěrečný účet 2018
více
Stanovení počtu členů volební komise
více
Únor 2019
více
Rozpočtové opatření 2/2019
více
Leden 2019
více
Prosinec 2018
více
Rozpočet 2019
více
Listopad 2018
více
Rozpočtové opatření č. 11
více
MIKULÁŠ
více
Pozvánka - ROZSVÍCENÍ STROMEČKU A PŘEDVÁNOČNÍ POSEZENÍ
více
Rozpočtové opatření č. 10
více
Rozpočtové opatření č. 9
více
Rozpočtové opatření č. 8
více
Rozpočtové opatření č. 7
více
Rozpočtová opatření č. 6.
více
Stanovení počtu členů zastupitelstva obce.
více
Rozpočtové opatření č. 5.
více
Rozpočtové opatření č. 4
více
Závěrečný účet 2017
více
Tabulky zavěrečného účtu 2017
více
Rozpočtové opatření č. 3
více
Výzva pro vlastníky nemovitostí.
více
Rozpočtová změna č. 2
více
Rozpočtové opatření č. 1 2018.
více
Informace k dani z nemovitých věcí pro rok 2018.
více
Střednědobý výhled rozpočtu 2019-2024
více
Rozpočet obce 2018
více
Rozpočtové opatření č. 14
více
Rozpočtové opatření č. 13
více
Rozpočtové opatření č.10,11,12
více
Rozpočtové opatření č 7,8,9
více
Rozpočtové opatření č. 6
více
Rozpočtové opatření č. 5
více
Rozpočtové opatření č. 4
více
Rozpočtové opatření č. 3
více
Rozpočtové opatření č.2
více
Rozočet 2017 a střednědobý výhlad rozpočtu
více
Závěrečný účet II díl
více
Závěrečný účet 2016
více
Rozpočtový výhled 2013-2018
více
Závěrečný účet 2016
více
Rozpočet 2017
více
Závěrečný účet 2015.
více
Rozpočet 2015
více
Rozpočtové opatření č. 1
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 21. 12. 2016
více
Vltavotýnsko.cz
více
Usnasaní zastupitelstva ze dne 31. 10. 2016
více
Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí na ořez popř. odsranění dřevin ohrožující provoz distribuční soustavy.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 4. 8. 2016
více
Program zlepšování kvality ovzduší.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 17. 5. 2016.
více
Písemná zpráva zadavatele o zadání veřejné zakazky.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 15. 4. 2016
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 14. 3. 2016
více
Zrušení zadávacího řízení.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 28. 12. 2015
více
Program obnovy venkova 2016-2022
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 21. 12. 2015.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 30. 11. 2015
více
Upozornění.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 30. 9. 2015
více
Poděkování
více
Pozvánka - Informační centrum ETE
více
Výměna občanských průkazů.
více
Červen 2015
více
Usnasení zastupitelstva ze dne 15. 6. 2015
více
Obecně závazná vyhláška č. 1/2015
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 27. 4. 2015
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 10. 3. 2015.
více
Návštěva Informačního centra JE Temelín.
více
Informace k dani z nemovitých věcí pro rok 2015.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 22. 12. 2014.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 24. 11. 2014.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 24. 11. 2014.
více
Ustavující zasedání obecního zastupitelstva 10. 11. 2014.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 18. 7. 2014.
více
/zemní plán obce
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 9. 6. 2014.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 24. 4. 2014.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 17. 3. 2014.
více
Oznámení o zahájení řízení o vydání územního plánu Dobšice.
více
Posuzování vlivů na životní prostředí Jihočeského kraje.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 16. 12. 2013
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 5. 9. 2013.
více
Usnesení ze dne 13. 5. 2013
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 28. 2. 2013.
více
Veřejná vyhláška
více
Návrh zadání ÚP obce Dobšice
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 21.12.2012
více
Obecně závazná vyhláška č. 1/2012.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 17. 9. 2012.
více
Oznámení o stavebním řízení.
více
Usnesení ze dne 18. 6. 2012
více

Spuštěn nový vzhled internetových stránek.

anketa

Jak se Vám líbí nový vzhled internetových stránek?

Líbí
odpověď Líbí (92%)
92%