Usnesení ZO

Ustavující zasedání obecního zastupitelstva 10. 11. 2014.

Obec Dobšice

IČ: 00581241

375 01 Týn nad Vltavou

 

 

Zápis

z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dobšice,

konaného dne 10. 11. 2014, od 18,00 hodin.

 

 

            Zasedání Zastupitelstva obce Dobšice zahájil v 18,00 hodin nejstarší člen zastupitelstva pan Ladislav Novák (“dále jako předsedající“).

Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce předáno osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění.

 

Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu s § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění.

 

Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 1) konstatoval, že přítomno je všech 7 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné.

 

Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornil přítomné členy zastupitelstva, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55 zákona č. 491/2001 Sb., ).

Předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích.

Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce (města, městyse) a jejích (jeho) občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.

 

Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou a předsedající vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova “ slibuji“ a podpisem na připraveném archu. (  příloha č. 2).

 

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu paní Mgr. Petru Horákovou a pana Josefa Sýkoru a zapisovatelem Martinu Fáberovou.

 

Usnesení č. 1/ 11/2014

Zastupitelstvo obce určuje ověřovateli zápisu paní Mgr. Petru Horákovou  a pana Josefa Sýkoru a zapisovatelem paní Martinu Fáberovou.

Pro   7   Proti   0      Zdrželi se   0

Usnesení č. 1/11/2014 bylo schváleno.

 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva.

 

 

 

Usnesení č. 2 /11/2014

 

Zastupitelstvo schvaluje program ustavujícího zasedání:

1) Volba starosty a místostarosty

            a) určení počtu místostarostů

            b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě              

                uvolnění

            c) určení volby starosty a místostarosty

            d) volba starosty

            e) volba místostarosty

2) Zřízení finančního a kontrolního výboru

            a) určení počtu členů kontrolního a finančního výboru

            b) volba předsedy finančního výboru

            c) volba předsedy kontrolního výboru

            d) volba členů finančního výboru

            e) volba členů kontrolního výboru

3) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva

4) Diskuse

 

Pro:     7          Proti:              0          Zdrželi se:      0

Usnesení č. 2/11/2014 bylo schváleno

 

Určení počtu místostarostů:

 

Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo volilo pouze jednoho místostarostu.

 

Usnesení č. 3/11/2014

Zastupitelstvo obce schválilo zvolení jednoho místostarosty.

 

Pro:     7          .Proti:              0          Zdrželi se:      0

Usnesení č. 3/11/2014 bylo schváleno

 

Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění:

 

Předsedající navrhl, aby žádná funkce nebyla vykonávána jako dlouhodobě uvolněná.

 

Usnesení č. 4/11/2014

 

 

Zastupitelstvo obce schválilo, že žádná funkce nebude vykonávána jako dlouhodobě uvolněná.

 

Pro:     7          Proti:               0          .Zdrželi se:      0

Usnesení č. 4/11/2014 bylo schváleno.

 

Určení způsobu volby starosty a místostarosty:

 

Předsedající konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty a místostarosty veřejně hlasováním. Předsedající dále upozornil, že nejdříve bude volen starosta a potom místostarosta.

 

Usnesení č.5/11/2014

 

Zastupitelstvo obce schvaluje volbu starosty a místostarosty veřejným hlasováním.

 

Pro:     7          Proti:               0          Zdrželi se:       0

Usnesení č. 5/11/2014 bylo schváleno

 

Volba starosty obce:

 

Členka zastupitelstva paní Martina Fáberová   navrhla na funkci starosty obce pana Ladislava Nováka.

 

Usnesení č. 6/11/2010

 

Zastupitelstvo obce Dobšice volí starostou obce pana Ladislava Nováka.

 

Pro:     7          Proti:               0          Zdrželi se:       0

Usnesení č. 6/11/2014 bylo schváleno.

 

Po zvolení starosty převzal starosta vedení zasedání (dále veden jako předsedající).

 

Volba místostarosty obce:

 

Člen zastupitelstva pan Ladislav Novák navrhl na funkci místostarosty obce paní Mgr. Petru Horákovou.

 

Usnesení č. 7/11/2014

 

Zastupitelstvo obce Dobšice volí místostarostou obce paní Mgr. Petru Horákovou.

 

Pro:     7          .Proti:              0          Zdrželi se:       0

Usnesení č. 7/11/2014 bylo schváleno.

 

Zřízení finančního a kontrolního výboru:

 

Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo kontrolní a finanční výbor a každý z nich bude mít tři členy.

 

Usnesení č. 8/11/2014

 

Zastupitelstvo obce Dobšice zřizuje finanční a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné.

 

Pro:     7          Proti:               0          Zdrželi se:       0

Usnesení č. 8/11/2014 bylo schváleno.

 

Volba předsedy finančního výboru:

 

Člen zastupitelstva pan Ladislav Novák navrhl zvolit do funkce předsedy finančního výboru paní Martinu Fáberovou.

 

Usnesení č. 9/11/2014

 

Zastupitelstvo obce Dobšice volí předsedou finančního výboru paní Martinu Fáberovou.

 

Pro:     7          Proti:               0          Zdrželi se:       0

Usnesení č. 9/11/2014 bylo schváleno.

 

Volba předsedy kontrolního výboru:

 

Člen zastupitelstva pan Ladislav Novák navrhl zvolit do funkce předsedy kontrolního výboru pana Josefa Sýkoru.

 

Usnesení č. 10/11/2014

 

Zastupitelstvo obce Dobšice volí předsedou kontrolního výboru pana Josefa Sýkoru.

Pro:     7          .Proti:              0          Zdrželi se:       0

Usnesení č. 10/11/2014 bylo schváleno.

 

Volba členů finančního a kontrolního výboru:

 

Předsedající navrhl, aby pro nedostatek kandidátů na členy výborů zastupitelstvo zvolilo členy těchto výborů na příštím zasedání.

 

Usnesení č. 11/11/2010

 

Zastupitelstvo obce Dobšice odkládá volbu členů finančního a kontrolního výboru pro nedostatek kandidátů na členství ve výborech  na příští zasedání. Dále zastupitelstvo uložilo předsedům výborů, aby na příštím zasedání zastupitelstva obce navrhli členy výborů.

 

Pro:     7          Proti:               0          Zdrželi se:       0

Usnesení č. 11/11/2014 bylo schváleno.

 

Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva:

 

Předsedající navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla poskytována měsíční odměna ve výši 280,- Kč. Předsedající dále navrhl měsíční odměnu za výkon funkce starosty ve výši 9 140,- Kč, místostarosty ve výši 7 420,- Kč a  předsedů výborů ve výši 340,- Kč hrubého.

 

Usnesení č. 12/11/2014

 

Zastupitelstvo obce Dobšice v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 280,- Kč měsíčně, za výkon funkce starosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 9 140,- Kč měsíčně, za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 7 420,- Kč měsíčně, za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva ve výši 340,- Kč měsíčně. Odměny budou poskytovány ode dne zvolení do těchto funkcí.

 

Pro:     7          Proti:               0          Zdrželi se:       0

Usnesení č. 12/11/2014 bylo schváleno.

 

Souběh odměn při souběhu výkonu několika funkcí neuvolněného člena zastupitelstva:

 

 

Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo obce v souladu s § 77 odst. 3 písm. b) zákona o obcích určilo, že v případě souběhu odměn za výkon funkce neuvolněným členem zastupitelstva obce budou takovému členovi poskytovány odměny ve výši 620,. Kč za měsíc.

 

Usnesení č. 13/11/2010

 

Zastupitelstvo obce Dobšice v souladu s § 77 odst. 3 písm. b) zákona o obcích stanoví, že neuvolněnému členovi zastupitelstva, který současně vykonává funkci předsedy výboru bude odměna poskytována ve výši 620,- Kč za měsíc.

 

Pro:     7          Proti:               0          Zdrželi se:       0

Usnesení č. 13/11/2014 bylo schváleno.

 

Diskuse:

Diskuse probíhala během jednání zastupitelstva obce.

 

Předsedající ukončil zasedání v 18,35 hod.

 

 

Přílohy:

 

  1. Prezenční listina
  2. Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva obce
  3. Zveřejněná informace,o konání ustavujícího zasedání

 

 

Zapisovatel: Martina Fáberová

 

Ověřovatelé: Josef Sýkora

 

                    Mgr. Petra Horáková

 

Starosta: Ladislav Novák