Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dobšice ze dne 9. 11. 2010.

Zápis
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dobšice,
konaného dne 9. 11. 2010, od 18,00 hodin.
 
 
            Zasedání Zastupitelstva obce Dobšice zahájil v 18,00 hodin nejstarší člen zastupitelstva pan Václav Krůček (“dále jako předsedající“).
Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce předáno osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb.,o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění.
 
Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu s § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění.
 
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 1) konstatoval, že přítomno je všech 7 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné.
 
Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornil přítomné členy zastupitelstva, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55 zákona č. 491/2001 Sb.,).
Předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích.
Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce (města, městyse) a jejích (jeho) občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.
 
Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou a předsedající vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova “ slibuji“ a podpisem na připraveném archu. ( příloha č. 2).
 
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu paní Marii Fáberovou a pana Ladislava Pavláska a zapisovatelem pana Václava Krůčka staršího.
 
Usnesení č. 1/ 11/2010
Zastupitelstvo obce určuje ověřovateli zápisu paní Marii Fáberovou a pana Ladislava Pavláska a zapisovatelem pana Václava Krůčka st.
Pro 7   Proti 0  Zdrželi se 0
Usnesení č. 1/11/2010 bylo schváleno.
 
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva.
 
 
 
Usnesení č. 2 /11/2010
 
Zastupitelstvo schvaluje program ustavujícího zasedání:
1) Volba starosty a místostarosty
            a) určení počtu místostarostů
            b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě              
                uvolnění
            c) určení volby starosty a místostarosty
            d) volba starosty
            e) volba místostarosty
2) Zřízení finančního a kontrolního výboru
            a) určení počtu členů kontrolního a finančního výboru
            b) volba předsedy finančního výboru
            c) volba předsedy kontrolního výboru
            d) volba členů finančního výboru
            e) volba členů kontrolního výboru
3) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
4) Diskuse
 
Pro: 7    Proti: 0   Zdrželi se: 0
Usnesení č. 2/11/2010 bylo schváleno
 
Určení počtu místostarostů:
 
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo volilo pouze jednoho místostarostu.
 
Usnesení č. 3/11/2010
Zastupitelstvo obce schválilo zvolení jednoho místostarosty.
 
Pro: 7    Proti: 0   Zdrželi se: 0
Usnesení č. 3/11/2010 bylo schváleno
 
Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění:
 
Předsedající navrhl, aby žádná funkce nebyla vykonávána jako dlouhodobě uvolněná.
 
Usnesení č. 4/11/2010
 
Zastupitelstvo obce schválilo, že žádná funkce nebude vykonávána jako dlouhodobě uvolněná.
 
Pro: 7     Proti: 0    Zdrželi se: 0
Usnesení č. 4/11/2010 bylo schváleno.
 
Určení způsobu volby starosty a místostarosty:
 
Předsedající konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty a místostarosty veřejně hlasováním. Předsedající dále upozornil, že nejdříve bude volen starosta a potom místostarosta.
 
Usnesení č.5/11/2010
 
Zastupitelstvo obce schvaluje volbu starosty a místostarosty veřejným hlasováním.
 
Pro: 7   Proti: 0    Zdrželi se: 0
Usnesení č. 5/11/2010 bylo schváleno
 
Volba starosty obce:
 
Člen zastupitelstva pan Václav Krůček starší navrhl na funkci starosty obce pana Ladislava Nováka.
 
Usnesení č. 6/11/2010
 
Zastupitelstvo obce Dobšice volí starostou obce pana Ladislava Nováka.
 
Pro: 7     Proti: 0   Zdrželi se: 0
Usnesení č. 6/11/2010 bylo schváleno.
 
Po zvolení starosty převzal starosta vedení zasedání (dále veden jako předsedající).
 
Volba místostarosty obce:
 
Člen zastupitelstva pan Ladislav Novák navrhl na funkci místostarosty obce pana Václava Krůčka staršího.
 
Usnesení č. 7/11/2010
 
Zastupitelstvo obce Dobšice volí místostarostou obce pana Václava Krůčka staršího.
 
Pro: 7   Proti: 0   Zdrželi se: 0
Usnesení č. 7/11/2010 bylo schváleno.
 
Zřízení finančního a kontrolního výboru:
 
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo kontrolní a finanční výbor a každý z nich bude mít tři členy.
 
Usnesení č. 8/11/2010
 
Zastupitelstvo obce Dobšice zřizuje finanční a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné.
 
Pro: 7     Proti: 0   Zdrželi se: 0
Usnesení č. 8/11/2010 bylo schváleno.
 
Volba předsedy finančního výboru:
 
Člen zastupitelstva pan Ladislav Novák navrhl zvolit do funkce předsedy finančního výboru pana Josefa Sýkoru.
 
Usnesení č. 9/11/2010
 
Zastupitelstvo obce Dobšice volí předsedou finančního výboru pana Josefa Sýkoru.
 
Pro: 7    Proti:   0   Zdrželi se: 0
Usnesení č. 9/11/2010 bylo schváleno.
 
Volba předsedy kontrolního výboru:
 
Člen zastupitelstva pan Václav Krůček st. Navrhl zvolit do funkce předsedy kontrolního výboru pani Marii Fáberovou.
 
Usnesení č. 10/11/2010
 
Zastupitelstvo obce Dobšice volí předsedou kontrolního výboru pani Marii Fáberovou.
 
Pro: 7     Proti: 0   Zdrželi se: 0
Usnesení č. 10/11/2010 bylo schváleno.
 
Volba členů finančního a kontrolního výboru:
 
Předsedající navrhl, aby pro nedostatek kandidátů na členy výborů zastupitelstvo zvolilo členy těchto výborů na příštím zasedání
 
Usnesení č. 11/11/2010
 
Zastupitelstvo obce Dobšice odkládá volbu členů finančního a kontrolního výboru pro nedostatek kandidátů na členství ve výborech na příští zasedání. Dále zastupitelstvo uložilo předsedům výborů, aby na příštím zasedání zastupitelstva obce navrhli členy výborů.
 
Pro: 7    Proti: 0    Zdrželi se: 0
Usnesení č. 11/11/2010 bylo schváleno.
 
Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva:
 
Předsedající navrhl, aby neuvolněným členům byla poskytována měsíční odměna ve výši 280,- Kč. Předsedající dále navrhl měsíční odměnu za výkon funkce starosty ve výši 9 140,- Kč, místostarosty ve výši 7 420,- Kč  a  předsedů výborů ve výši 340,- Kč hrubého.
 
Usnesení č. 12/11/2010
 
Zastupitelstvo obce Dobšice v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 280,- Kč měsíčně, za výkon funkce starosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 9 140,- Kč měsíčně, za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 7 420,- Kč měsíčně, za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva ve výši 340,- Kč měsíčně. Odměny budou poskytovány ode dne zvolení do těchto funkcí.
 
Pro: 7    Proti: 0    Zdrželi se: 0
Usnesení č. 12/11/2010 bylo schváleno.
 
Souběh odměn při souběhu výkonu několika funkcí neuvolněného člena zastupitelstva:
 
 
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo obce v souladu s § 77 odst. 3 písm. b) zákona o obcích určilo, že v případě souběhu výkonu několika funkcí se odměna takovému členovi zastupitelstva obce poskytne jako součet stanovených odměn za jednotlivé funkce.
 
Usnesení č. 13/11/2010
 
Zastupitelstvo obce Dobšice v souladu s § 77 odst. 3 písm. b) zákona o obcích stanoví, že neuvolněnému členovi zastupitelstva, který současně vykonává funkci předsedy výboru bude odměna poskytována ve výši 620,- Kč za měsíc.
 
Pro: 7    Proti: 0   Zdrželi se: 0
Usnesení č. 13/11/2010 bylo schváleno.
 
Diskuse:
Diskuse probíhala během jednání zastupitelstva obce.
 
Předsedající ukončil zasedání v ………… hod.
 
 
Přílohy:
 
1)      Prezenční listina
2)      Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva obce
3)      Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání
 
 
Zapisovatel:………………….
 
Ověřovatelé…………………..
 
                   …………………..
 
Starosta……………………….