Zasedání zastupitelstva obce 1/07.

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ 1/07 OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA ZE DNE 31. 1. 2007

Zastupitelstvo projednalo připomínku občanů ze schůze s občany obce z 29. 12. 2006 k přístupu na internet v Obecní knihovně. Konstatovalo, že se k problému  vrátí po vyhodnocení delšího časového období.

Usnesení č. 1/07
Zastupitelstvo schválilo přiřadit na program jednání žádost SDH Dobšice o finanční příspěvek na dětský maškarní rej.

Usnesení č. 2/07
1) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo darovací smlouvu č. 61835 1517 mezi Českou republikou-Ministerstvem obrany se sídlem v Praze, Tychonova 1, 160 01 praha 6 a Obcí Dobšice se sídlem Dobšice 5, 375 01 Týn nad Vltavou a pověřilo starostu obce pana Ladislava Nováka jejím podpisem.
2) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo převzetí závazků věcného břemene vyplívající z článku VII darovací smlouvy č. 61835 1517 mezi Českou republikou-Ministerstvem obrany a Obcí Dobšice.

Usnesení č. 3/07
Zastupitelstvo projednalo a schválilo rozpočtová opatření 4/2006 na doporučení finančního výboru. Rozpočtová změna bude součástí zápisu jako příloha .

Usnesení č. 4/07
Zastupitelstvo rozhodlo o příspěvku pro SDH Dobšice na pořádání dětského karnevalu dne 10. 2. 2007. Částka musí býti doložena účtenkou.